Openbare besluitenlijst 14 december

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

130334 - Ruimte

Onderwerp: Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 'Banningstraat 5-11'

Beslissing:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Banningstraat 5-11’
 2. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage te leggen

129996 - Dienstverlening

Onderwerp: verlengen VTH Beleid Soest onderdeel milieu 2017-2021 en Vergunningenbeleid 2018-2021 gemeente Soest

Beslissing:

 1. 1. Het VTH beleid gemeente Soest 2017-2021, onderdeel milieu, te verlengen totdat de uniforme Uitvoerings- en Handhavingsstrategie Regio Utrecht in werking is getreden
 2. Het Vergunningenbeleid Gemeente Soest 2018-2021 te verlengen tot 1 januari 2023
 3. De raad op de hoogte te stellen van het besluit tot verlengen van beide beleidsstukken

129117 - Samenleving

Onderwerp: Verzoek van STEV tot verhuur van onderwijsruimte in de Startbaan ten behoeve van kinderopvang

Beslissing: Instemmen met het verzoek van Stichting Eemvallei Educatief (STEV) van verhuur van 4 onderwijsruimten in de Startbaan aan Stichting Kinderopvang Amersfoort (SKA) ten
behoeve van kinderopvang (peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang).

128595 - Ruimte

Onderwerp: Gedoogbeleid terrasoverkappingen sportscholen en horeca in verband met COVID-19

Beslissing:

 1. De werkingsduur van het gedoogbeleid terrasoverkappingen en winterterrassen te verlengen per 31 december 2021 tot en met 31 mei 2022
 2. Het gedoogbeleid terrasoverkappingen wederom van toepassing te laten zijn voor sportscholen gedurende de verlengingsperiode
 3. De werkingsduur van het besluit om het uitbreiden van bestaande terrassen mogelijk te maken voor het seizoen 2020, en verlengd voor het seizoen 2021, onder dezelfde voorwaarden wederom te verlengen tot en met 31 mei 2022
 4. Geen kosten in rekening te brengen voor gebruik van gemeente grond voor terrassen in 2022 tot en met 31 mei

128548 - Staf

Onderwerp: Tussentijdse accountantscontrole 2021

Beslissing:

 1. Kennisnemen van de Managementletter 2021 en de proeve van de Boardletter 2021
 2. Via bijgevoegde brief een bestuurlijke reactie naar de accountant sturen
 3. Vaststellen van het Jaarplan Verbijzonderde Interne Controle 2021 en het Intern Normenkader 2021
 4. Vaststellen van het regionale controleprotocol sociaal domein 2021
 5. Kennisnemen van het regionale plan van aanpak rechtmatigheid sociaal domein 2021
 6. Het Jaarplan Verbijzonderde Interne Controle 2021, het Intern Normenkader 2021, het regionale controleprotocol sociaal domein 2021 en het regionale plan van aanpak rechtmatigheid sociaal domein 2021 voor de raad ter inzage leggen

127966 - Samenleving

Onderwerp: Artikel 46 vragen over overlast jeugd in winkelcentrum Overhees

Beslissing: Instemmen met de beantwoording van de artikel 46 vragen

127709 - Dienstverlening

Onderwerp: Ontwerp Kadernota 2023 RUD Utrecht

Beslissing:

 1. Kennis te nemen van de Ontwerp Kadernota RUD Utrecht 2023
 2. De gemeenteraad voor te stellen om bijgevoegde conceptzienswijzenbrief te verzenden
 3. In Kadernota 2023 van Soest de raad te vragen om rekening te houden met een verhoging van de bijdrage met € 124.000 per 2023

125743 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Vaststelling definitieve ozb-tarieven 2022

Beslissing: De raad voorstellen de ozb-tarieven 2022 vast te stellen, overeenkomstig het bijgevoegde raadsvoorstel.

124338 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: collegevoorstel procedure datalekken en informatiebeveiligingsincidenten

Beslissing: Instemmen met voorgestelde procedure.

124248 - Samenleving

Onderwerp: contract overname anterieure overeenkomst Veenzoom 6

Beslissing: In te stemmen met de contract overname van de anterieure overeenkomst Veenzoom 6 van de ontwikkelaar aan een derde partij door middel van het sluiten van de overeenkomst tot
contractoverneming door gemeente, ontwikkelaar en nieuwe eigenaar.

65849 - Samenleving

Onderwerp: Beleidsregels peuteropvang 2021 en 2022 en kwaliteitskader peuteropvang

Beslissing:

 1. Met terugwerkende kracht in te stemmen met de beleidsregels Peuteropvang Soest 2021
 2. In te stemmen me de beleidsregels Peuteropvang Soest 202
 3. In te stemmen met de aanpassing van het kwaliteitskader peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Soest waarin de rol van de pedagogisch beleidsmedewerker (PBM-er) is toegevoegd
 4. De kinderopvangorganisaties hiervan op de hoogte te stellen

128509 - Samenleving

Onderwerp: Wensen en bedenkingen ontwerpbesluit VRU ten behoeve van oprichting van en deelname aan Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's

Beslissing: De raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de oprichting van en het deelnemen aan een landelijke Stichting Risicobeheer.

124651 - Ruimte

Onderwerp: Vaststellen subsidieplafond Energiefonds Samen

Beslissing: Het subsidieplafond Energiefonds Samen 2022 vast te stellen op 115.000 euro.

128855 - Samenleving

Onderwerp: Collegevoorstel zienswijze kadernota VRU 2023

Beslissing:

 1. In te stemmen met de kadernota 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht
 2. De raad de gelegenheid te geven zijn zienswijze op de kadernota kenbaar te maken
Naar overzicht