Openbare besluitenlijst 14 mei

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

762262 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Nadere uitwerking Wind in Soest

Beslissing: 

 1. De raad voor te stellen de gezamenlijke regionale brief aan provincie Utrecht te versturen in reactie op de planMER wind, waarin we aangeven mee te werken aan de locaties op ons grondgebied.
 2. De raad voor te stellen het bevoegd gezag voor de beoogde windlocaties Vlasakkers en Langs de A28 bij de provincie te laten.
 3. De raad voor te stellen in te stemmen met de nadere uitwerking Wind in Soest.
 4. De raad de opdracht te vragen om binnen OER A28 afspraken te maken binnen de context van deze nadere uitwerking.

760243 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Benoeming leden bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein

Beslissing:

 1. Instemmen met de benoeming van J.E. Koedood als lid bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein en plaatsvervangend voorzitter.
 2. Instemmen met de benoeming van M. Ettema als lid bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein.
 3. Instemmen met de benoeming van A. Klok als lid bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein.
 4. Instemmen met de benoeming van D. Uç als lid bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein.
 5. Instemmen met de herbenoeming van H.O. Franken als lid bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein en voorzitter.
 6. Instemmen met de herbenoeming van N.H.G. Beltman als lid bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein.

758478 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Zienswijze Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 BBS

Beslissing:

 1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van Uitvoeringsorganisatie BBS.
 2. Aan de raad voor te stellen bijgaande zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van BBS.

758044 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Zienswijze jaarverslag 2023 BBS

Beslissing:

 1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2023 van Uitvoeringsorganisatie BBS.
 2. Aan de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen.

744023 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Zienswijze voorlopige jaarstukken 2023, ontwerpbegroting 2025, geactualiseerde begroting 2024 VRU

Beslissing: 

 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2023, de ontwerpbegroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024 VRU.
 2. Aan de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de voorlopige jaarstukken en de resultaat bestemming 2023, de begroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024 VRU.
 3. Aan de raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op het proces richting de kadernota 2026.