Openbare besluitenlijst 14 september

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. 113922 - Ruimte

Onderwerp: Verzoek om vooroverleg verschuiven bouwvlak Van Beuningenlaan 10

Beslissing: Niet in te stemmen met het principeverzoek om het bouwvlak te verschuiven op het perceel Van Beuningenlaan 10.

2. 111014 - Staf

Onderwerp: Planningskalender 2021-08

Beslissing: De concept planningskalender 2021-08 aan de Agendacommissie aan te bieden.

3. 110684 - Ruimte

Onderwerp: Definitief aanwijzingsbesluit locaties ondergrondse containers (ronde 2 VANG)

Beslissing:

 1. De Nota van Antwoord zienswijzen vast te stellen
 2. Aan alle indieners van een zienswijze de nota na vaststelling toe te zenden
 3. Het definitieve aanwijzingsbesluit voor de locaties van de ondergrondse containers restafval vast te stellen

4. 109727 - Ruimte

Onderwerp: Beantwoording brief bewoners Soesterengweg

Beslissing: Instemming met beantwoording brief bewoners Soesterengweg.

5. 109564 - Ruimte

Onderwerp: Vaststelling 'Nota Parkeernormen auto en fiets 4e herziening' en 'Parapluplan omissies en Nota Parkeernormen auto en fiets 4e herziening'

Beslissing:

 1. In te stemmen met de gewijzigde 'Nota Parkeernormen auto en fiets, 4e herziening' vast te stellen en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad
 2. In te stemmen met het bestemmingsplan 'Parapluplan omissies en Nota Parkeernormen auto en fiets, 4e herziening' en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad

6. 109274 -  Ruimte

Onderwerp: Beantwoording artikel 46 vragen Jachthuislaan 19

Beslissing: De vragen van DSN ex artikel 46 van het Reglement van orde conform bijgaande brief beantwoorden

7. 107260 - Ruimte

Beslissing: 

Het bijgevoegde raadsvoorstel met bijlagen en met de volgende besluitpunten ter vaststelling voorleggen aan de raad:

 1. Het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort (pijlers, strategie en agendering uitwerking) vast te stellen als basis voor de verdere samenwerking met de partners (rijk, regio’s en provincies) op het gebied van verstedelijking, economie, bereikbaarheid, groen en leefbaarheid
 2. Het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort door te vertalen in het eigen lokale omgevingsbeleid.
 3. Het college te verzoeken de uitvoeringsagenda van het Ontwikkelbeeld met partners op te pakken en daarbij aandacht te besteden aan prioritering, integraliteit, planning, financiële dekking en inhoud, en de raad hierover te informeren en waar nodig in het najaar 2022 aanvullende voorstellen voor te leggen

8. 106987 - Samenleving

Onderwerp: Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Beslissing:

 1. De routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed Gemeente Soest (bijlage) vast te laten stellen door de raad.
 2. De ambitie van scenario 3 (BENG)over te laten nemen uit de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed Gemeente Soest. Met dien verstande dat de financiële consequenties van dit  ambitieniveau worden betrokken bij de evaluatie
 3. Uitvoering te geven aan de routekaart door een voorlopig ontwerp op te laten stellen voor drie panden en de vervanging van de veldverlichting
 4. De raad vragen om een budget 25.000 euro beschikbaar te stellen voor het opstellen van een voorlopig ontwerp voor de verduurzaming van De Bunt, Brandweerkazerne Soest en De Plantage én voor het vervangen van de nog aanwezige conventionele veldverlichting naar LED rondom de sportvelden. Dit te dekken uit de reserve Integraal Accommodatiebeleid en het programma Energietransitie.

9. 106725 - Ruimte

Onderwerp: Art. 46 vraag verkeersveiligheid Dalweg fractie PvdA

Beslissing: De vragen van PvdA over de verkeersveiligheid op de Dalweg in Soest met de bijgevoegde brief beantwoorden (volgens artikel 46 Reglement van Orde).

10. 99770 - Ruimte

Onderwerp: Definitief aanwijzingsbesluit semi-ondergrondse containers

Beslissing:

 1. De Nota van Antwoord zienswijzen vast te stellen
 2. Aan de indieners van een zienswijze de Nota na vaststelling toe te zenden
 3. Het definitieve aanwijzingsbesluit voor de locaties van de twee semiondergrondse containers restafval vast te stellen

11. 94910 - Ruimte

Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling RMN wijzigen naar aanleiding van inwerkingtreding Wnra

Beslissing:

 1. Kennis te nemen van de Raadsnotitie met bijlage van RMN van 7 juli 2021 en deze ter kennisname door te sturen naar de raad
 2. Aan de raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen mee te geven aan het Algemeen Bestuur van RMN met betrekking tot het lidmaatschap van de WSGO
 3. Aan de raad voor te stellen het college van B&W toestemming te geven in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de GR
 4. Onder voorbehoud van goedkeuring van de raad in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de GR

12. 89036 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Wijzigingen achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Beslissing: Via ondertekening akkoord te gaan met de nieuwe generieke standaard achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Naar overzicht