Openbare besluitenlijst 15 december

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

1. DV & Vergunning en Handhaving - 2442119

Onderwerp: Machtiging RUD Utrecht voor aanvraag provinciale subsidie energietoezicht

Beslissing: De RUD Utrecht te machtigen om namens het college provinciale subsidie Energietoezicht aan te vragen.

2. Ruimte & Dienstverlening - 2434752

Onderwerp: 1-op-1 gunning diverse inhuur in verband met implementatie Omgevingswet

Beslissing: Op grond van het aanbestedingsbeleid toestemming te verlenen om de volgende opdrachten 1-op-1 te gunnen en overeenkomsten af te sluiten:

 1. verlenging inhuur planjurist bij bureau JS Consultancy;
 2. verlenging inhuur 2 medewerkers vergunning bij PHNX en MBAll;
 3. verlenging inhuur projectondersteuning bij Vistdal Ad Interim;
 4. nieuwe inhuur planjurist.

3. Bedrijfsvoering & Financiën - 2440089

Onderwerp: Vaststelling definitieve ozb-tarieven 2021

Beslissing: De raad voorstellen de ozb-tarieven 2021 vast te stellen, overeenkomstig het bijgevoegde raadsvoorstel.

4. Ruimte - 2435038

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Kamerlingh Onneslaan

Beslissing: 

 1. In te stemmen met de Nota van zienswijze Kamerlingh Onneslaan;
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Kamerlingh Onneslaan zenden aan de raad ter vaststelling;
 3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.

5. Ruimte - 2440019

Onderwerp: Verlenging regeling regenton en compostvat

Beslissing: 

 1. In te stemmen met de verlenging van de regeling regenton en compostvat tot en met 31 december 2022;
 2. In te stemmen met de koppeling van de subsidieverstrekking aan het budget van de subsidies groene daken en afkoppelen regenwater.

6. DV & Vergunning en Handhaving - 2442161

Onderwerp: Parkeren in het buitengebied tijdens coronaperiode

Beslissing: 

 1. Aanwijzen deel Schapendrift als parkeergelegenheid als reservevoorziening bij grote drukte buitengebied;
 2. Op grond van het aanbestedingsbeleid toestemming te verlenen om vervolgopdrachten voor de inzet van verkeersregelaars vanwege de coronamaatregelen 1-op-1 te gunnen aan Traffic Support.

7. Ruimte - 2441848

Onderwerp: Coördinatie bestemmingsplan en omgevingsvergunning Moerbessenberg 2-64 te Soesterberg

Beslissing: Instemmen met het gecoördineerd voorbereiden van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor Moerbessenberg 2-64 in Soesterberg voor de transformatie van 32 portiekflats naar 60 appartementen.

8. Ruimte - 2441690

Onderwerp: Coördinatie bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor Kampweg 51 Soesterberg ofwel het Officierscasino

Beslissing: Instemmen met het gecoördineerd voorbereiden van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor Kampweg 51 Soesterberg ook wel bekend als het Officierscasino.

9. Ruimte - 2443924

Onderwerp: Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Meent / Koninginnelaan / Regentesselaan

Beslissing: 

 1. De raad voor te stellen een voorbereidings-krediet ad € 100.000 (incl. btw) beschikbaar te stellen voor de gebiedsontwikkeling Meent/ Koninginnelaan/ Regentesselaan;
 2. De initiële kosten voor de gebiedsontwikkeling Meent / Koninginnelaan / Regentesselaan ad. € 100.000 te dekken uit de reserve rentegebruik en bij het openen van een eventuele grondexploitatie deze kosten hierin terug te laten vloeien.

10. Ruimte - 2438835

Onderwerp: Raad voorstellen bestemmingsplan Partiële herziening Landelijk gebied, Birkstraat 107 en 109 vast te stellen

Beslissing:

 1. De ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
 2. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen;
 3. De raad voor stellen het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Partiële herziening Landelijk gebied Birkstraat 107 en 109’ met de identificatiecode NL.IMRO.0342.BPLG0053-0301, zoals vervat op de verbeelding (waarvoor als ondergrond is gebruikt o_NL.IMRO.0342.BPLG0053-0301.dgn) en de regels met de daaraan ten grondslag liggende toelichting, vast te stellen;
 4. De raad voor te stellen dat voor het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Partiele herziening Landelijk gebied, Birkstraat 107 en 109’ geen exploitatieplan van toepassing is, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

11. Samenleving - 2445312

Onderwerp: Verlenging tot eind 2021 van de eerder vastgestelde regeling voor financiële steun aan maatschappelijke en culturele vrijwilligersorganisaties bij tekorten door de coronamaatregelen

Beslissing: 

 1. Verlenging tot eind 2021 van de eerder vastgestelde regeling voor financiële steun aan maatschappelijke en culturele vrijwilligersorganisaties bij tekorten door de coronamaatregelen;
 2. In te stemmen met voorgestelde financiële dekking.

12. Samenleving - 2441509

Onderwerp: Financieel Besluit Jeugd en Wmo Soest 2021

Beslissing: Vaststellen van het Financieel Besluit Jeugd en Wmo Soest 2021

13. Samenleving - 2439815

Onderwerp: Zienswijze kadernota 2022 Veiligheidsregio Utrecht

Beslissing: 

 1. In te stemmen met de Kadernota 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU);
 2. De Raad de gelegenheid te geven zijn zienswijze op de Kadernota kenbaar te maken;
 3. De Raad te adviseren bijgevoegde antwoordbrief te versturen aan het Dagelijks Bestuur van de VRU.

14. Samenleving - 2440607

Onderwerp: Huisvestingsprogramma en -overzicht onderwijshuisvesting 2021 Soest

Beslissing:

 1. Het huisvestingsprogramma en -overzicht onderwijshuisvesting 2021 vast te stellen, door:
  • Toewijzing van de aanvragen voor de uitbreiding 1e van der Huchtschool en de uitbreiding van de Werveling;
  • Afwijzing van de aanvragen voor de vervanging van de noodlokalen van de 2e Van der Huchtschool, de renovatie/nieuwbouw van de Ludgerusschool en renovatie/nieuwbouw voor het Griftland College
 2. Raad voorstellen een krediet van € 685.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de reserve accommodatiebeleid.

15. Samenleving - 2440604

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2035 (IHP)

Beslissing: 

 1. Instemmen met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) incl. financieel kader;
 2. De gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) ter vaststelling voor te leggen;
 3. Instemmen met aanpassing normvergoeding Primair Onderwijs;
 4. De aanpassing van de normvergoeding te verwerken in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Soest.

16. Staf - 2436292

Onderwerp: Tussentijdse accountantscontrole 2020

Beslissing: 

 1. Kennisnemen van de Managementletter 2020 en deze via bijgevoegde brief aan de Auditcommissie aanbieden;
 2. Vaststellen van het Jaarplan Verbijzonderde Interne Controle 2020;
 3. Vaststellen van het Intern Normenkader 2020.

17. Samenleving - 2383505

Onderwerp: Evaluatierapport GR BBS

Beslissing: 

 1. Kennisnemen van het rapport van Twynstra Gudde d.d. 16 november 2020 over de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling BBS;
 2. De aanbevelingen 1 en 2 uit dit rapport nader te verkennen en vóór 1 april 2021 ter besluitvorming voor te leggen aan de colleges van Baarn, Bunschoten en Soest hoe deze aanbevelingen uit te werken;
 3. De aanbevelingen 3 t/m 6 uit dit rapport uit te werken in samenspraak met BBS, waarna de voorstellen zullen worden voorgelegd aan de colleges van Baarn, Bunschoten en Soest.

18. Samenleving - 2442139

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Perspectief op Werk

Beslissing: Instemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Perspectief op Werk met alle betrokken partijen uit de arbeidsmarktregio Amersfoort.

19. Ruimte - 2431251

Onderwerp: Prestatieafspraken Soest 2021 en 2022

Beslissing: Instemmen met de volkshuisvestelijke prestatieafspraken Soest 2021 en 2022 met Portaal, de Alliantie en hun huurdersorganisaties (bijlage 1)

20. Ruimte - 2436314

Onderwerp: Huisvestingsverordening gemeente Soest 2021

Beslissing: De raad voor te stellen de Huisvestingsverordening gemeente Soest 2021 vast te stellen.

21. Staf - 

Onderwerp: Concept planningskalender 2021-01

Beslissing: De concept planningskalender 2021-01 aan de Agendacommissie aan te bieden.

Naar overzicht