Openbare besluitenlijst 16 januari

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

707038 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Parklaan 104 A

Beslissing: Het bestemmingsplan Parklaan 104 A, het raadsvoorstel en het raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

705838 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Kaderbrief GGDrU 2025 

Beslissing:

  1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2025 GGDrU.
  2. De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2025 van de GGDrU conform concept (bijlage 1).

704133 - Bedrijfsvoering 

Onderwerp: Vaststellen OZB-tarieven 2024

Beslissing: De raad voorstellen de ozb-tarieven 2024 vast te stellen, overeenkomstig het bijgevoegde raadsvoorstel.

700196 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Normenkader interne beheersing en rechtmatigheid 2023, Protocol Sociaal Domein 2023 Regio Amersfoort en bijbehorend PvA rechtmatigheid

Beslissing:

  1. Vaststellen van het protocol en het regionale plan van aanpak rechtmatigheid Sociaal Domein Amersfoort 2023.
  2. Een geactualiseerd normenkader interne beheersing en rechtmatigheid 2023 vaststellen door het onderdeel Inkoop- en aanbestedingsbeleid en de daarbij behorende  uitvoeringsregels Inkoop- en aanbestedingsbeleid te verwijderen.

698673 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Nota van Antwoord zienswijzen verzamelverkeersbesluit laadpalen

Beslissing: De Nota van Antwoord zienswijzen vast te stellen.

694754 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Kadernota 2025 RID Utrecht

Beslissing:

  1. Kennisnemen van de Kadernota 2025 van de RID Utrecht.
  2. De concept-zienswijze op de Kadernota vaststellen en deze aanbieden aan de raad.

680003 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: InterZin rapport

Beslissing:

  1. In te stemmen om de resultaten en aanbevelingen van InterZin "Fijne school nabij thuis" rapport mee te laten wegen bij de herijking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).
  2. In te stemmen om de aanbevelingen en conclusies van het InterZin rapport een onderdeel te laten zijn van de uitvoering van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). 
  3. Het weekbericht over het InterZin rapport aan te bieden aan de raad.

698658 - Fysieke Leefomgeving 

Onderwerp: Prestatieafspraken 2024-Jaarschijf 2024

Beslissing: In te stemmen met bijgevoegde jaarschijf 2024 als invulling van de volkshuisvestelijke prestatieafspraken Soest 2024-2026 met Portaal, de Alliantie en Woonzorg 
Nederland en hun huurdersorganisaties.