Openbare besluitenlijst 16 september

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. 106592 - Ruimte

Onderwerp: De Meent – opheffen geheimhouding d.d. 27 november (RV 20 – 57(kenmerk 2423897)

Beslissing: In te stemmen met het voorleggen aan de raad voorstel opheffen van geheimhouding RV 20-57 (kenmerk 2423897) inzake strategie Vernieuwen woonwagencentrum en woningbouw de Meent.

2. 102634 - Ruimte

Onderwerp: Uitwerking instrumenten Masterplan Wonen Soest 

Beslissing:

De raad voor te stellen:

  1. 1. De Doelgroepenverordening gemeente Soest 2021 vast te stellen en daarmee in te stemmen met:
    • het voorstel de aanvangskoopprijs voor sociale koopwoningen vast te stellen op 250.000 euro, zowel voor Soest als Soesterberg
    • het voorstel de inkomensgrens voor sociale koop en middenhuur te maximeren op 57.000 euro (prijspeil 2021)
    • het voorstel te bepalen dat sociale huurwoningen en middenhuurwoningen ten minste 15 jaren na eerste ingebruikname beschikbaar blijven voor de doelgroep
    • het voorstel te bepalen dat sociale koopwoningen ten minste 10 jaren na eerste ingebruikname beschikbaar blijven voor de doelgroep
  2. Vooralsnog af te zien van de instelling van een compensatiefonds, in afwachting van de bevindingen uit de geplande evaluatie van het masterplan Wonen (2022).
Naar overzicht