Openbare besluitenlijst 17 december

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. DV/Publiekszaken - 2422316

Onderwerp: Benoeming van leden en plaatsvervangende leden van het centraal stembureau voor het nemen van besluiten volgens de kieswet en referendumverordening

Beslissing: 

Stemt in met de benoeming als lid en plaatsvervangend lid van het hoofd- en centraal stembureau:

Leden:

 • Leontine Vermond (plaatsvervangend voorzitter)
 • Karen Starink
 • Jeroen de Keijzer
 • Bob Boersema

Plaatsvervangende leden:

 • Maarten Niels
 • Lotte Groot
 • Monique van de Pol
 • Elly de Bruin

2. Staf - 2434791

Onderwerp: Concept planningskalender 2021-01

Beslissing: 

De concept planningskalender 2021-01 aan de Agendacommissie aan te bieden.

3. Samenleving - 2442334

Onderwerp: Integraal Accommodatiebeleid

Beslissing: 

 1. Het Integraal Accommodatiebeleid vast te stellen, door:
  1. de visie op gemeentelijk accommodatiebeleid te onderschrijven middels dienstverlenings- en rendementslogica;
  2. twee sturingsniveaus te onderkennen met verschillende aanpak: op gemeentelijk niveau onder eigen regie en op wijkniveau faciliterend naar maatschappelijke partner
  3. duidelijke criteria voor het beschikbaar stellen van gemeentelijke gebouwen en grond te hanteren
  4. uitwerking te geven aan de gemeentelijke rol met de nadruk op: focus aanbrengen, meervoudig en efficiënt gebruik te faciliteren en gemeentelijke gebouwen te verduurzamen.
 2. De gemeenteraad bij de kadernota voor te stellen elk jaar de structurele dotatie aan de Reserve Accommodatiebeleid te verhogen met 20.000 euro oplopend, ingaande bij de begroting 2022.

4. Samenleving - 2442139

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Perspectief op Werk

Beslissing:

 1. Instemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Perspectief op Werk met alle betrokken partijen uit de arbeidsmarktregio Amersfoort.

  Voorstel tot besluit burgemeester:
 2. Instemmen met het besluit om wethouder Van Aalst volmacht te verlenen om de Samenwerkingsovereenkomst Perspectief op Werk te ondertekenen.

5. Samenleving - 2446694

Onderwerp: Indexeringen uurtarief HH na 1-1-2019 en vaststelling tarieven per 1-1-2019 (terugwerkend), 1-6-2020 en 1-7-2021

Beslissing:

 1. Basistarief en indexeringsmethode voor de uurtarieven Hulp bij het huishouden (HH) na 1-1-2019 vast te stellen.
 2. Uurtarief HH terugwerkend per 1-1-2019 te verhogen van € 27,60 naar € 27,77.
 3. Uurtarief HH per 1-6-2020 te verhogen van € 27,77 naar € 28,78 en dit af te ronden naar € 28,80.
 4. Uurtarief HH per 1-7-2021 te verhogen van € 28,78 naar € 29,83.
 5. Uurtarief HH per 1-7-2022 te verhogen via de toe te passen indexeringsmethodiek.

6. Samenleving - 2426454

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2035 (IHP)

Beslissing: 

 1. Instemmen met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) incl. financieel kader.
 2. De gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) ter vaststelling voor te leggen.
 3. Instemmen met aanpassing normvergoeding Primair Onderwijs.
 4. De aanpassing van de normvergoeding te verwerken in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Soest.

7. Samenleving - 24626454

Onderwerp: Huisvestingsprogramma en -overzicht onderwijshuisvesting 2021 Soest

Beslissing: 

 1. Het huisvestingsprogramma en -overzicht onderwijshuisvesting 2021 vast te stellen, door
  • Toewijzing van de aanvragen voor de uitbreiding 1e van der Huchtschool en de uitbreiding van de Werveling
  • Afwijzing van de aanvragen voor de vervanging van de noodlokalen van de 2e Van der Huchtschool, de renovatie/nieuwbouw van de Ludgerusschool en renovatie/nieuwbouw voor het Griftland College
 2. Raad voorstellen een krediet van € 685.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de reserve accommodatiebeleid.

8. Ruimte - 2440019

Onderwerp: Verlenging regeling regenton en compostvat

Beslissing: 

 1. In te stemmen met de verlenging van de regeling regenton en compostvat tot en met 31 december 2022;
 2. In te stemmen met de koppeling van de subsidieverstrekking aan het budget van de subsidies groene daken en afkoppelen regenwater.
Naar overzicht