Openbare besluitenlijst 17 januari

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

410257 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Decembercirculaire 2022

Beslissing:

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de decembercirculaire.
 2. De raad te informeren conform bijgevoegd memo.

397157- Bedrijfsvoering

Onderwerp: Benoeming stembureauleden Gemeentelijk stembureau (GSB)

Beslissing:

 1. Besluit tot het instellen van het gemeentelijk stembureau voor de op woensdag 15 maart 2023 te houden verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe.
 2. Benoemt de in bijlage 1 vermelde personen voor het gemeentelijk stembureau.
 3. Mandateert de teamleider Publiekszaken voor het benoemen van de ondersteuners om het GSB bij te staan.
 4. Wijst het gemeentehuis aan als zittingslocatie van het GSB.
 5. Bepaalt vanaf 9.00 uur tot 16.00 uur als zittingstijden van het GSB op de dag na de verkiezingen.

351950 - Ruimte

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan "Landgoed Willemshoeve" Jachthuislaan 19

Beslissing:

 1. In te stemmen met de behandeling van de zienswijze zoals opgenomen in de Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Landgoed Willemshoeve.
 2. In te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen zoals opgenomen in de Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Landgoed Willemshoeve.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan "Landgoed Willemshoeve" en de "Nota van zienswijzen en ambtelijke wijzigingen Landgoed Willemshoeve" ter vaststelling aanbieden aan de raad.
 4. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.

326239 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Vaststelling Inkoopvoorwaarden voor inkoop van ingenieurs- en architectdiensten

Beslissing: Onze afwijkingen op De Nieuwe Richtlijn (DNR) 2011 vast te stellen en deze tezamen met de DNR 2011 van toepassing te verklaren bij onze toekomstige opdrachten van ingenieurs- en architectdiensten.

321127 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Aanwijzings- en mandaatbesluit gemeentelijke belastingen Soest 2023 

Beslissing: Het aanwijzings- en mandaatbesluit gemeentelijke belastingen Soest 2023 vast te stellen.

322219 - Samenleving

Onderwerp: Aanbesteden Doelgroepenvervoer Utrecht (22 Gemeenten en de Provincie)

Beslissing:

 1. Per 20 januari 2023 bijgevoegde privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst ‘Regiotaxi Utrecht 2023’ aan te gaan.
 2. Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst bijgevoegd ‘Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Regiotaxi Utrecht 2023’ vast te stellen.
 3. Als voorbereiding op de aanbesteding bijgevoegde ‘Inkoopstrategie Regiotaxi Utrecht 2023’ vast te stellen.
 4. De Best Value Procurement als inkoopmethode te hanteren.
 5. Het contractmanagement met deze Europese aanbesteding in te kopen bij een externe partij.
 6. Wethouder S. de Vries (Gemeente Baarn) plaats te laten nemen in de Bestuurlijke Stuurgroep en wethouder O. Suna in het Breed Bestuurlijk Overleg van de samenwerking regiotaxi Utrecht.
 7. De benodigde bijdragen in de salariskosten van de programmamanager en -secretaris van 3.659 euro per jaar en de communicatiekosten te betalen.
 8. In te stemmen met de Raadsinformatiebrief.

413227 - Staf

Onderwerp: Implementatieplan basis op orde 'Bouwen en vertrouwen'

Beslissing:

 1. Het implementatieplan basis op orde, ‘Bouwen aan vertrouwen’ vast te stellen.
 2. Het implementatieplan ter kennisname te brengen van de gemeenteraad.
 3. In samenwerking met de griffie een gesprek met de raad te organiseren over het bestuurlijk–ambtelijk samenspel.