Openbare besluitenlijst 18 mei

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. 69830 - Samenleving

Onderwerp: Vragen conform artikel 46 over buitensportlocaties

Beslissing: In te stemmen met de beantwoording van artikel 46 vragen over het aanwijzen.

2. 69457 - Dienstverlening

Onderwerp: Intrekken last onder dwangsom Birkstraat 107 en 109

Beslissing: Intrekken van de lasten onder dwangsom Birkstraat 107 en 109.

3. 68138 - Ruimte

Onderwerp: Zoekgebied A28 opnemen in het programma Opwek Energie Rijksvastgoed (OER)

Beslissing:

 1. Om samen met de gemeenten Utrecht, De Bilt, Zeist, Leusden en Amersfoort, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat de mogelijkheden van verduurzaming van de A28 door de opwek van zonne- en windenergie verder te onderzoeken, uit te werken en waar mogelijk te realiseren
 2. De wens uit te spreken dat Rijkswaterstaat dit project mede namens de gezamenlijke lokale overheden trekt
 3. Akkoord te gaan met de bijgaande conceptbrief aan de minister van EZK, met daarin het verzoek aan de minister om de A28 op te nemen in het zogenaamde programma OER (Opwek Energie Rijksvastgoed) en de opdracht aan Rijkswaterstaat te formuleren om in samenwerking met lokale partijen de mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie langs de A28 verder te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren
 4. Kennis te nemen van het concept burgemeestersbesluit om wethouder N. Kundić op te dragen de om de brief aan de minister van EZK namens gemeente Soest te ondertekenen

4. 67806 - Ruimte

Onderwerp: Verzoek om vooroverleg bouwen zes woonunits en gebruik bestaande bebouwing als studio en uitbreiding horeca-activiteiten op het perceel Birkstraat 125

Beslissing:

 1. Geen medewerking verlenen aan het realiseren van zes woonunits
 2. Geen medewerking te verlenen aan een uitbreiding van de horeca-activiteiten in de vorm van zaalverhuur
 3. Geen medewerking te verlenen aan nevenactiviteiten op de hooizolder

5. 66581 - Ruimte

Onderwerp: Verzoek om vooroverleg starten zaalverhuur op het perceel Birkstraat 131

Beslissing: Geen medewerking te verlenen aan de vestiging van een horecavoorziening in de vorm van zaalverhuur op het perceel aan de Birkstraat 131.

6. 66270 - Samenleving

Onderwerp: RWA meerjarenbegroting 2022-2025

Beslissing:

 1. Kennis nemen van de meerjarenbegroting RWA 2022-2025
 2. Deze ter vorming van een zienswijze aanbieden aan de gemeenteraad

7. 66259 - Ruimte

Onderwerp: Collegevoorstel ontwerpbestemmingsplan Nieuweweg 2C

Beslissing:

 1. In te stemmen met de Nota van zienswijze Nieuweweg 2A
 2. Het besluit hogere waarde geluid vaststellen
 3. Het ontwerpbestemmingsplan Nieuweweg 2A aan de raad te zenden ter vaststelling
 4. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd

8. 66248 - Ruimte

Onderwerp: Tussenevaluatie Gemeentelijk Water en Rioleringsplan 2018-2022

Beslissing:

 1. In te stemmen met tussenevaluatie Gemeentelijke Water en Rioleringsplan 2018-2022
 2. De tussenevaluatie en het GWRP 2018-2022 te verzenden aan raadsleden via raadsmail

9. 66247 - Ruimte

Onderwerp: Uitvoering fase 3 van de opdracht Educatie Energietransitie

Beslissing: Voor de uitvoering van fase 3 van het project Educatie Energietransitie af te wijken van de uitvoeringsregels van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid.

10. 65998 - Ruimte

Onderwerp: Besluitvorming Regionale Energiestrategie Regio Amersfoort 1.0

Beslissing:

 1. De raad voor te stellen het college te verzoeken de Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort 1.0 als definitief in te dienen bij het Rijk conform de verplichting van het NP RES
 2. Kennis te nemen van de afdoening van moties, amendementen en aanbevelingen bij de concept RES
 3. De raad voor te stellen het college opdracht te geven om in regionaal verband:
  • Locaties in trede twee te concretiseren richting uitvoering
  • Locaties in trede drie nader te onderzoeken en indien mogelijk mee te nemen in de lokale uitnodigingskaders
 4. Locaties in trede vier te verkennen en waar mogelijk mee te nemen in de lokale uitnodigingskaders

11. 65809 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Jaarrekening 2020 en Begroting 2022-2025 RID Utrecht

Beslissing:

 1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2020 en de Begroting 2022 van de RID Utrecht
 2. Aan de Raad voor te stellen bijgaande zienswijze aan te bieden aan het algemeen bestuur van de RID

12. 64399 - Dienstverlening

Onderwerp: collegevoorstel startnotitie Uitvoeringsstrategie Uitvoeringsbeleid VTH Regio Utrecht Milieu

Beslissing: In te stemmen met de startnotitie Uitvoering- en Handhavingsstrategie voor de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken die zijn overgedragen aan de omgevingsdiensten in de regio Utrecht.

13. 66269 - Samenleving

Onderwerp: Jaarrekening RWA 2020

Beslissing:

 1. Kennis te nemen van de RWA concept jaarrekening 2020
 2. Deze ter vorming van een zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraad

14. 9407 - Ruimte

Onderwerp: Beantwoording art 46 vragen fractie GGS over het voormalige Van Oestterrein

Beslissing:

 1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 46 vragen gesteld door Gemeentebelangen Groen Soest over de bouw van woningen op het voormalige Van Oestterrein en de achterliggende agrarische gronden
 2. De beantwoording te verzenden aan de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest met bijgevoegde brief
Naar overzicht