Openbare besluitenlijst 18 oktober

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerp

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

306142 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Septembercirculaire 2022

Beslissing: 

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de septembercirculaire en de consequenties voor het financieel meerjarenperspectief.
 2. De raad te informeren conform de bijgevoegde raadsbrief.

110353 - Ruimte

Onderwerp: Collegevoorstel Plan van Aanpak Openbare Ruimte Soesterberg Kom

Beslissing: In te stemmen met het plan van aanpak en de nadere uitwerking van model 2 A door het opstellen van een uitvoeringsplan en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

309806 - Staf

Onderwerp: Adviesrapporten Taskforce Bouwen en wonen

Beslissing: 

 1. De drie adviesrapporten van de taskforce Bouwen en wonen ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
 2. De begeleidende raadsmail bij de adviesrapporten vast te stellen.
 3. Op grond van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op het rapport ‘Ontwikkelstrategie Soesterberg’ en deze geheimhouding te laten bekrachtigen door de gemeenteraad.

300664 - Samenleving

Onderwerp: Voorstel voor de ontwikkeling MFA Ludgerusschool

Beslissing: De raad via bijgaand raadsvoorstel te vragen om akkoord te gaan met:

 1. In te stemmen met het voorstel tot MFA ontwikkeling van de Ludgerusschool.
 2. In te stemmen met een eenmalige financiële bijdrage van 150.000 euro inclusief BTW aan het schoolbestuur voor het realiseren van het multifunctioneel deel in het schoolgebouw.
 3. In te stemmen met de dekking van deze bijdrage uit de reserve IAB.

170114 - Samenleving

Onderwerp: Raadsvoorstel verduurzamen gebouw BEC de Plantage

Beslissing: De raad via bijgaand raadsvoorstel te vragen om akkoord te gaan met:

 1. In te stemmen met verbetering in binnenklimaat en verduurzaming van het gebouw BEC De Plantage conform voorstel.
 2. Hiervoor investeringsbudget beschikbaar te stellen van 484.500 euro inclusief BTW.
 3. De investering doorberekenen in de kostprijsdekkende huur voor het gebouw met huurprijsverhoging tot gevolg (met een maximum ter hoogte van 70% van de te verwachten reductie energiekosten – zoals vastgesteld in Routekaart Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed).

295516 - Ruimte

Onderwerp: Beantwoording art. 46 vragen fractie BBS inzake Soesterberg Noord

Beslissing:

 1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 46 vragen gesteld door BurgerBelangen Soest-Soesterberg over een krantenartikel aangaande Soesterberg Noord.
 2. De beantwoording te verzenden aan de fractie van BurgerBelangen Soest-Soesterberg met bijgevoegde brief.

192787 - Ruimte

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Banningstraat 5-11

Beslissing: Het bestemmingsplan ‘Banningstraat 5- 11’ inclusief de Nota ambtshalve wijzigingen, het raadsvoorstel en het raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

307234 - Samenleving

Onderwerp: Beantwoording brief OR RWA/Amfors

Beslissing: In te stemmen met de antwoordbrief.

284566 - Ruimte

Onderwerp: Verlengen subsidieregeling regenton of compostvat

Beslissing:

 1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen aan subsidieregeling regenton en compostvat:
  • gelijkstellen aan regelingen voor groen dak en afkoppelen waardoor regeling geldig is tot besluit van intrekking (art 8) en een subsidieplafond (art 2 en art 5 lid 6)
  • loskoppelen van BTW-bedrag (art 5 lid 3)
  • maximeren subsidiebedrag tot 100 euro per regenton (art 5.lid 4)
 2. De gewijzigde subsidieregeling regenton en compostvat vast te stellen.

287441 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Aansluiten bij de VNG selectielijst e-mailbewaring volgens de Capstone methodiek

Beslissing: 

 1. Akkoord te gaan met het VNG-ontwerp van de selectielijst e-mail bewaring gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2022 (bijlage 2).
 2. De VNG te machtigen het ontwerp voor afstemming aan te bieden aan het college en vervolgens aan te bieden aan de algemene rijksarchivaris ter vaststelling namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (bijlage 3).