Openbare besluitenlijst 19 januari

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerp

1. Ruimte - 2453928

Onderwerp: Realisatieovereenkomst inzake de aanleg van het Wandelroutenetwerk Utrecht Oost

Beslissing: 

 1. In te stemmen met participatie in de realisatie van het Wandelroutenetwerk Utrecht Oost en hiertoe bijgevoegde overeenkomst te ondertekenen;

 2. Kennis te nemen van het concept burgemeestersbesluit om wethouder A. Treep-van Hoeckel op te dragen de overeenkomst te ondertekenen.

2. Samenleving - 2455106

Onderwerp: Anterieure overeenkomst Nieuweweg 91

Beslissing: In te stemmen met het sluiten van de anterieure exploitatieovereenkomst met De Alliantie Ontwikkeling B.V. ten behoeve van de realisering van de transformatie van kantoor naar wonen (19 appartementen) op de locatie Nieuweweg 91.

3. Ruimte - 2417986

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Nieuweweg 2C

Beslissing: 

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Nieuweweg 2C;
 2. het ontwerpbestemmingsplan Nieuweweg 2C gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage te leggen;
 3. op grond van artikel 6.12, lid 2 Wro geen exploitatieplan ten inzage te leggen, het kostenverhaal is op andere wijze verzekerd.

4. Samenleving - 2448516

Onderwerp: Subsidie 2021 Vluchtelingenwerk

Beslissing: 

 • Samenwerking met Vluchtelingenwerk in 2021 voort te zetten

 • In te stemmen met de subsidie ter hoogte van € 123.160 en deze te dekken uit het budget Sociaal Domein

 • In te stemmen met de Uitvoeringsovereenkomst 2021.

5. Ruimte - 2406368

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Kerkstraat 85-87'

Beslissing: 

 1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen;
 2. Het bestemmingsplan 'Kerkstraat 85-87', de Nota van Zienswijzen, het raadsvoorstel en het raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen;
 3. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.

6. Staf - 2454608

Onderwerp: Concept Planningskalender 2021-02

Beslissing: De concept planningskalender 2021-02 aan de Agendacommissie aan te bieden.

7. Ruimte - 2403668

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Ferdinand Huycklaan 22c-26-26a'

Beslissing: 

 1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen;
 2. Het bestemmingsplan 'Ferdinand Huycklaan 22c-26-26a', de Nota van Zienswijzen, het raadsvoorstel en het raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen;
 3. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.

8. Dienstverlening / Vergunning & Handhaving - 254978

Onderwerp: Aanstelling leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Beslissing: De aanstelling van alle leden te verlengen voor een periode van een jaar.

9. Bedrijfsvoering / PIM - 2446559

Onderwerp: Zienswijze Kadernota 2022 - 2025 RID Utrecht

Beslissing: 

 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2022 – 2025 van de RID Utrecht, en de financiële consequenties (€ 82.000) te betrekken bij onze Kadernota 2022.

 2. Kennis te nemen van de Najaarsnota 2020 van de RID Utrecht, en de financiële consequenties (€12.000 in 2020, incidenteel € 42.000 in 2021 en structureel € 18.000 in 2021 en verder) te betrekken bij onze Jaarrekening 2020 en onze Voorjaarsnota 2021.

 3. De conceptzienswijze op de Kadernota vast te stellen, en deze aan te bieden aan de raad.

Naar overzicht