Openbare besluitenlijst 2 februari

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. Ruimte - 2457957

Onderwerp: Verlenen subsidie BMO 2021 - Programma Energietransitie, pijler werken

Beslissing: 

Het verlenen van een subsidie van € 40.500 voor 2021 aan de Stichting BMO Soest, ten behoeve van de uitvoering van de projecten in de pijler werken van het Programma Energietransitie 2020-2025.

2. Ruimte - 2458161

Onderwerp: Vaststellen subsidie BMO Energietransitie 2020

Beslissing: 

 1. Vast te stellen de subsidie BMO Energietransitie 2020;
 2. Het ondertekenen van de bijgesloten brief met het vaststellingsbesluit door gemeentesecretaris en burgemeester.

3. Staf - 2457532

Onderwerp: Opzet accountantscontrole 2020 Regionale samenwerking Sociaal Domein

Beslissing: 

 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak Rechtmatigheid 2020 Regio Amersfoort.

 2. Het controle-protocol nieuwe taken WMO en Jeugd 2020 Sociaal Domein Regio Amersfoort vast te stellen

4. Samenleving - 2454929

Onderwerp: Concept kaderbrief 2022 GGD regio Utrecht

Beslissing: 

 1. In te stemmen met de concept kaderbrief 2022 van GGD regio Utrecht.

 2. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2022.

5. Ruimte - 2439916

Onderwerp: Kaderbrief 2022 en brief over gewijzigd proces kadernota van RMN

Beslissing: 

 1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2022 van RMN;
 2. Kennis te nemen van de brief van RMN over het gewijzigde proces kadernota;
 3. De Kaderbrief 2022 en de brief over het gewijzigde proces kadernota ter kennisname aan de raad aan te bieden.

6. Ruimte - 18976

Onderwerp: Verlenging dienstverleningsovereenkomst en aangaan verwerkersovereenkomst met RMN

Beslissing: 

 1. De Verlengingsovereenkomst DVO Onderdeel B 2020 met RMN vast te stellen.

 2. De Verwerkersovereenkomst uitvoering DVO met RMN vast te stellen.

7. Samenleving - 2408133

Onderwerp: Verkoop Amersfoortsestraat 9 B en 11

Beslissing: In te stemmen met de verkoop van het perceel kadastraal bekend gemeente Soest sectie E nummers 3710, 5250 en 5251, gelegen aan de Amersfoortsestraat 9 B en 11 te Soesterberg conform bijgaande koopovereenkomst.

8. Samenleving - 2451806

Onderwerp: Meerjarenbegroting Stev (Stichting Eemvallei Educatief)

Beslissing: Instemmen met bijgevoegde concept zienswijze en deze voor te leggen aan de gemeenteraad.

9. Samenleving - 2457421

Onderwerp: Sporthal garantieuren voor Optisport ten behoeve van sportieve kinderopvang

Beslissing:

 1. 1/3 sporthalruimte beschikbaar te stellen aan Optisport ten behoeve van de sportieve kinderopvang. Deze ruimte het gehele jaar beschikbaar te stellen op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14:30 uur tot 17.00 uur, totdat de nieuwe sporthal bij sportboulevard de Engh in gebruik is genomen.
 2. De gemeente Soest behoudt het recht in bijzondere gevallen de sportaccommodatie te gebruiken voor urgente andere doeleinden.

10. Ruimte - 2408133

Onderwerp: Vaststellen beantwoording artikel 46 vragen Soest 2002

Beslissing:

 1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 46 vragen gesteld door Soest 2002 over de bouw van een appartementencomplex voor dementerende ouderen;
 2. De beantwoording te verzenden aan de fractie van Soest 2002 met bijgevoegde brief.
Naar overzicht