Openbare besluitenlijst 2 maart

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. Dienstverlening en Vergunning & Handhaving - 2385673

Onderwerp: Beslissen op het bezwaarschrift om geen omgevingsvergunning te verlenen voor de legalisatie van vier illegale recreatiewoningen aan de Amersfoortsestraat 126B te Soesterberg

Beslissing: Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden weigeringsbesluit in heroverweging, met aanvulling van de motivering, in stand te laten en daarbij af te wijken van het advies van de bezwaarschriftencommissie.

2. Ruimte - 2468415

Onderwerp: Regionale bestuurlijke visie op grondstoffeninzameling

Beslissing: 

 1. Kennis te nemen van de Regionale bestuurlijke visie op grondstoffeninzameling;
 2. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met de Regionale bestuurlijke visie op grondstoffeninzameling.

3. Dienstverlening/RO - 2466012

Onderwerp: Een-op een gunning nieuwe plansoftware ten behoeve van uitvoering (onderdelen van de) Omgevingswet

Beslissing: 

 • De aanschaf van plansoftware van leverancier Tercera om daarmee ten behoeve van de Omgevingswet het instrument Omgevingsplan te kunnen opstellen, beheren en ontsluiten;

 • De aanschaf uit te voeren via een enkelvoudig onderhandse aanbesteding (en dus een-op-een gunning) in plaats van meervoudig onderhandse aanbesteding.

4. Ruimte - 2463196

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan "Verkeersplan Soest-Zuid 1" (Pimpelmees)

Beslissing: 

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Verkeersplan Soest-Zuid 1 (Pimpelmees)";
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor een termijn van 6 weken.

5. Ruimte - 2463191

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan "Verkeersplan Soest-Zuid 2" (station Soest-Zuid)

Beslissing: 

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Verkeersplan Soest-Zuid 2" (station Soest-Zuid);

 2. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor een termijn van 6 weken.

6. Ruimte - 2462526

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan "Verkeersplan Soest-Zuid 3" (Ossendamweg)

Beslissing: 

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Verkeersplan Soest-Zuid 3" (Ossendamweg);

 2. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor een termijn van 6 weken.

7. Ruimte - 2463182

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan "Verkeersplan Soest-Zuid 4" (De Bunt en Tankstation)

Beslissing: 

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Verkeersplan Soest-Zuid 4" (De Bunt en Tankstation);
 2. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden wet geluidhinder voor de woningen Vondellaan 32 en Birkstraat 76 ter inzage te leggen voor een termijn van 6 weken.

8. Samenleving - 2468603

Onderwerp: Beantwoording vragen art.46 RvO van fractie D66 over besteding steunpakketten lokale culturele sector

Beslissing: Instemmen met de bijgevoegde antwoordbrief in het kader van de vragen art.46 RvO van fractie D66 over besteding steunpakketten lokale culturele sector.

9. Staf - 2468312

Onderwerp: Concept Planningskalender 2021-03

Beslissing: De concept planningskalender 2021-03 aan de Agendacommissie aan te bieden.

10. Samenleving - 2466742

Onderwerp: Benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein Soest

Beslissing: 

 1. Instemmen met de benoeming van M.J.P. Schmidt tot de Adviesraad Sociaal Domein Soest.
 2. Instemmen met de benoeming van W.T. Broekema tot de Adviesraad Sociaal Domein Soest.
 3. Instemmen met de bijbehorende raadsinformatiemail.

11. Ruimte - 2468700

Onderwerp: Onbewaakte spoorwegovergang Gouden Ploeg

Beslissing: 

 1. Het Plan van Aanpak voor het opheffen of beveiligen van de spoorwegovergang Gouden Ploeg vast te stellen

 2. In te stemmen met de bijbehorende incidentele kosten ad. € 20.000, en deze te dekken uit de budgetten ‘verkeersonderzoek en monitoring’ en ‘bereikbaarheid en verkeerslichten’.

12. Samenleving - 1385551

Onderwerp: Korte aanvullende overeenkomst onderhoud sportvelden

Beslissing: 

 1. Conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid te besluiten om een overeenkomst voor het cultuurtechnisch onderhoud van de gemeentelijke sportvelden aan te gaan met firma De Ridder voor de periode 1 september 2020 tot en met 31 mei 2021;

 2. De kosten genoemd onder punt 1 te dekken binnen het budget onderhoud sportvelden.

13. BV/A&ID - 2469793

Onderwerp: Vervanging gemeentesecretaris

Beslissing: Het bijgevoegde Besluit aanwijzing loco-gemeentesecretaris vaststellen.

Naar overzicht