Openbare besluitenlijst 20 april

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. Ruimte - 64324

Onderwerp: Collegevoorstel terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Chalonhof

Beslissing: 

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Chalonhof;
 2. In te stemmen met het sluiten van de anterieure overeenkomst bouwplan "Chalonhof" met de ontwikkelaar
 3. Het ontwerpbestemmingsplan Chalonhof gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage te leggen;
 4. Op grond van artikel 6.12, lid 2 Wro geen exploitatieplan ten inzage te leggen, het kostenverhaal is op een andere wijze verzekerd.

2. Ruimte - 64217

Onderwerp: Collegevoorstel Birkstraat 113 verzoek gebruiksgerichte paardenhouderij

Beslissing: Geen medewerking te verlenen aan de vestiging van een gebruiksgerichte paardenhouderij

3. Samenleving - 63491

Onderwerp: Zienswijze voorlopige jaarstukken 2020/ ontwerpbegroting 2022 incl. geactualiseerde begroting 2021 VRU

Beslissing: De raad voor te stellen:

 1. Geen zienswijzen in te dienen op de voorlopige jaarstukken 2020 en de voorgestelde invulling van de resultaatbestemming.
 2. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2022/geactualiseerde begroting 2021.
 3. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht te antwoorden overeenkomstig bijgevoegde brief.

4. Dienstverlening - 62973

Onderwerp: Verhoging uurtarief HHT, 2481724

Beslissing: 

 1. Het uurtarief HHT (verhoogd) vast te stellen op € 26,39 terugwerkend vanaf 01-01-2021.
 2. In te stemmen met de kostenverhoging van naar verwachting € 3.850 over 2021, en deze te dekken uit het budget HHT op kostenplaats 65660.

5. Samenleving - 63217

Onderwerp: Signaalpunt tegen eenzaamheid

Beslissing: 

 1. In te stemmen met de start van het Signaalpunt tegen eenzaamheid in Gemeente Soest.
 2. Hiervoor in 2021 een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen vanuit het corona steunpakket 'Bestrijden eenzaamheid ouderen' en dit op te nemen in de voorjaarsnota.

6. Dienstverlening - 64483

Onderwerp: Ontwerp Programmabegroting 2022 en Jaarstukken 2020 RUD Utrecht

Beslissing: 

 1. Kennis te nemen van de vastgestelde Jaarstukken RUD Utrecht 2020.
 2. Kennis te nemen van de vastgestelde Ontwerp programmabegroting RUD Utrecht 2022.
 3. De gemeenteraad voor te stellen om zienswijzen tegen de Ontwerp programmabegroting RUD Utrecht 2022 in te dienen met bijgevoegde conceptzienswijzenbrief.

7. Ruimte - 64163

Onderwerp: Beantwoording art. 46- vragen LAS over wonen

Beslissing: Instemmen met de beantwoording van de vragen ex artikel 46 RvO van LAS over wonen, zoals weergegeven in bijgevoegde antwoordbrief.

8. Ruimte - 2476886

Onderwerp: Rapportages en documenten inzake project Oude Tempel Soesterberg

Beslissing: 

 1. Kennis te nemen van de rapportage Team Copijn over project Oude Tempel (bijlage 1).
 2. In te stemmen met beantwoording van artikel 46 vragen DSN (bijlage 2) conform antwoordbrief (bijlage 3) inzake rapportage Team Copijn over project Oude Tempel (bijlage 1).
 3. Kennis te nemen van de uitspraak Rechtbank Midden Nederland over het beroep met zaaknummer UTR 20 / 784 WOB V85. (bijlage 4)
 4. In te stemmen met het publiceren en het toezenden aan de eiser van de aangepaste conceptversie van de Bomen Effectanalyse met rapportnummer B7302 conform uitspraak Rechtbank Midden Nederland (bijlage 5) en niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak met zaaknummer UTR 20 / 784 WOB V85.
 5. Kennis te nemen van de presentatie (bijlage 6) aan de samenleving. (informatiebijeenkomst van 29 maart jl.) met daarin de terugkoppeling van het participatietraject dat gevoerd is voor het project Oude Tempel.
 6. Kennis te nemen van het deskundigenverslag van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (bijlage 7) inzake verkeerseffecten en geluid(hinder) met betrekking tot de procedure bij de Raad van State voor het Bestemmingsplan Oude Tempel. En geen aanvullende zienswijze in te dienen bij de Raad van State
Naar overzicht