Openbare besluitenlijst 20 oktober 2020

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

1. Samenleving - 2419935

Onderwerp: Halfjaarlijkse cijfers Stichting Eemvallei Educatie (Stev)

Beslissing: 

 1. Kennis te nemen van de halfjaarlijkse cijfers van de Stichting Eemvallei Educatief (Stev).
 2. De raad met een begeleidend schrijven de cijfers voor te leggen.

2. DV Vergunning Handhaving - 2414203

Onderwerp: Aanvullende opdracht aan RUD Utrecht: extra uren advisering Wet bodembescherming (Wbb) en meldingen Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

Beslissing: In te stemmen met de offerte “aanvullende opdracht technische advisering Wet bodembescherming en besluit bodem kwaliteit” 
van de RUD Utrecht.

3. Samenleving - 2418357

Onderwerp: Zienswijze deelname VRU Werkgeversvereniging samenwerkende Veiligheidsregio’s.

Beslissing: 

 1. De vorming van en landelijke Werkgevers-vereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) te onderschrijven.
 2. Aan de Veiligheidsregio Utrecht kenbaar te maken erop toe te zien dat de vorming van de nieuwe werkgeversorganisatie voor de gemeenten kostenneutraal plaatsvindt.
 3. De Veiligheidsregio Utrecht middels bijgesloten brief hiervan op de hoogte te stellen.

4. Ruimte - 2409160

Onderwerp: Subsidieregeling Energiefonds Samen 

Beslissing: 

 1. Subsidieregeling Energiefonds Samen 2020-2025 vast te stellen.
 2. Subsidieplafond Energiefonds Samen 2020-2025 vast te stellen op € 50.000 tot eind 2021.
 3. Mandaat te verlenen voor het beslissen op subsidieaanvragen op grond van deze regeling aan de teamleider Leefomgeving.

5. Ruimte - 2417518

Onderwerp: Vooroverlegreactie Voorontwerp bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk 

Beslissing: 

 1. Instemmen met het sturen van een vooroverlegreactie aan het college van B&W van de gemeente Baarn voor het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk op basis van bijgevoegde brief
 2. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

6. Ruimte - 2411651

Onderwerp: Gedoogbeleid terrasoverkappingen en winterterrassen horeca tot 1 mei 2021 in verband met COVID-19 

Beslissing: 

 1. Het gedoogbeleid winterterrassen vast te stellen en in te laten gaan per 1 november tot 1 mei 2021.
 2. De werkingsduur van het gedoogbeleid terrasoverkappingen te verlengen tot 1 mei 2021.
Naar overzicht