Openbare besluitenlijst 21 december

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

131089 - Ruimte

Onderwerp: Zienswijze Netwerkperspectief en Nota van uitgangspunten aanbesteding OV Provincie

Beslissing: Bijgevoegde zienswijze op de Nota van uitgangspunten OV en het OV Netwerkperspectief 2025-2035 vast te stellen en te verzenden aan de provincie Utrecht.

131058 - Ruimte

Onderwerp: Reactie op investeringsplan Stedin 

Beslissing: In te stemmen met bijgevoegde reactie aan Stedin op hun conceptinvesteringsplan 2022.

130378 - Ruimte

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Partiele herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied, Lange Brinkweg 97A en 99'

Beslissing:

 1. Onder voorbehoud dat géén zienswijzen worden ingediend te besluiten om het ontwerpbestemmingsplan 'Partiele herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied, Lange Brinkweg 97A en 99' ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden voor de raadsvergadering van 10 februari 2022
 2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd

130295 - Ruimte

Onderwerp: Delegatie van de bevoegdheid tot technisch administratieve wijzigingen Omgevingsplan

Beslissing:

Waar het gaat om wijzigingen van het Omgevingsplan de raad voor te stellen:

 1. Als raad de focus te leggen op besluiten over lokale beleidsinhoudelijke wijzigingen van het Omgevingsplan
 2. De bevoegdheid tot het nemen van besluiten over onderstaande technisch-administratieve wijzigingen in het Omgevingsplan te delegeren aan B&W
  • Technische omzetting van ‘bestemmingsplanregels’ naar ‘Omgevingsplanregels’
  • Tekstuele correcties
  • Wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde hogere wet- of regelgeving 
  • Verduidelijking van toelichting 
  • Verwerken van omgevingsvergunningen nadat deze onherroepelijk zijn
  • Verwerken van aanpassingen in de regels of toelichting vanwege besluiten van de gemeenteraad 
  • Verwerken bestaande wijzigingsbevoegdheden uit bestemmingsplannen
  • Deregulering 
  • Het nemen van voorbereidingsbesluiten 

129688 - Samenleving

Onderwerp: Collegevoorstel Jobcoach

Beslissing:

 1. Akkoord te gaan met de financiering van de Jobcoach voor 2022
 2. Akkoord te gaan met de incidentele financiering hiervan uit de Impuls re-integratie 2022

126593 - Ruimte

Onderwerp: Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) 2022-2027

Beslissing:

 1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 2e fase Deltaprogramma (2022-2027) en bijbehorend werkprogramma 2022-2027
 2. Kennis te nemen van de conceptmachtiging om wethouder Treep-Van Hoeckel op te dragen om de bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 2022-2027 namens de gemeente Soest te ondertekenen

124695 - Samenleving

Onderwerp: Financieel besluit Jeugd en Wmo 2022

Beslissing: Vaststellen van het Financieel Besluit Jeugd en Wmo Soest 2022.

122773 - Ruimte

Onderwerp: Publiekrechtelijke regels kabels en leidingen

Beslissing:

 1. In te stemmen met de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2022 (AVOI), de Nadere regels en de Nadeelcompensatieregeling
 2. In te stemmen met de Consultatienota
 3. De raad voor te stellen om de AVOI vast te stellen en daarmee de ‘Telecommunicatieverordening 2008 te laten vervallen
 4. De Nadere regels en de Nadeelcompensatieregeling vast te stellen onder voorbehoud van het vaststellen van de nieuwe AVOI door de raad
 5. In te stemmen met het opzeggen van de privaatrechtelijke afspraken met Stedin, Vitens en de Gasunie na vaststelling van de AVOI door de raad

130316 - Samenleving

Onderwerp: Taakuitbreiding BBS uitvoeringsorganisatie

Beslissing:

 1. BBS mandaat te geven voor de nieuwe uitvoeringstaken in het kader van de wet Inburgering door het huidige mandaatbesluit aan te passen
 2. In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst Inburgering voor 2022
 3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van budget aan BBS voor de kosten van de uitvoering en het inzetten van inburgeringsvoorzieningen

130095 - Samenleving

Onderwerp: Verordening Participatieraad Sociaal Domein Soest

Beslissing: De raad voorstellen de verordening Participatieraad Sociaal Domein, overeenkomstig het bijgevoegde raadsvoorstel vast te stellen.

129967 - Samenleving

Onderwerp: Contracten Leerlingenvervoer 2022-2023

Beslissing:

 1. De contracten van het leerlingenvervoer voor de gemeente Soest met een jaar te verlengen voor het schooljaar 2022-2023
 2. Kennis te nemen van de volmacht van de burgemeester van Soest om de gemeentesecretaris van Amersfoort op te dragen om de verlenging van het leerlingenvervoer 2022-2023 namens de gemeente Soest te ondertekenen

129917 - Samenleving

Onderwerp: Addendum Leerlingenvervoer tweede lockdown

Beslissing:

 1. Een addendum toe te voegen aan de overeenkomst van het gecontracteerde leerlingenvervoer voor de resterende periode van de lopende overeenkomst ten behoeve van continuïteitsafspraken in het kader van onvoorziene omstandigheden
 2. Geheimhouding op te leggen op de in de bijlage gevoegde documenten "'Bijlage Specificatie omzetverlies’ en het ‘Addendum leerlingenvervoer regio Amersfoort’ (grondslag artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
 3. Kennis te nemen van de volmacht van de burgemeester van Soest om de burgemeester van Amersfoort op te dragen om het addendum van de overeenkomsten inzake leerlingenvervoer namens de gemeente Soest te ondertekenen

122120 - Samenleving

Onderwerp: Projectleider onderwijshuisvesting 

Beslissing:

 1. In stemmen met het aanstellen van een projectleider onderwijshuisvesting voor 1 jaar
 2. De hiermee gemoeide kosten ad 70.000 euro exclusief btw te dekken uit de reserve Integraal Accommodatiebeleid als onderdeel van projectmatige kosten voor de drie bouwprojecten volgend uit IHP

123943 - Samenleving

Onderwerp: Aanpassing afspraken regionale risicoverevening Jeugd over 2022

Beslissing: Bij de huidige afspraken inzake de regionale risicoverevening Jeugd over 2022 een maximum teruggang te hanteren van 15 euro per inwoner.

123915 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Actualisatie Besluit mandaat, volmacht en machtiging

Beslissing: Het geactualiseerde 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging' met bijlagen en toelichting vast te stellen.

131417 - Staf

Onderwerp: Planningskalender 2022-01

Beslissing: De planningskalender 2022-01 aan de Agendacommissie aan te bieden.

132216 - Samenleving

Onderwerp: Vervolgproces Stip aan de horizon

Beslissing:

 1. Op basis van het rapport Stip aan de horizon in te stemmen met versterking van de samenwerking tussen Baarn, Bunschoten en Soest betreffende de uitvoering van het sociaal domein in de gemeenschappelijke regeling BBS
 2. In te stemmen met extra inzet op versterking van de huidige samenwerking
 3. Akkoord te gaan met het maken van een uitgewerkt advies met betrekking tot een passende inrichting van BBS voor de toekomst
 4. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief
Naar overzicht