Openbare besluitenlijst 21 mei

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

77828 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Benoeming leden en tevens plaatsvervangend voorzitters bezwaarschriftencommissie gemeente Soest

Beslissing: 

  1. Instemmen met de benoeming van mevrouw C.H. Hoetmer als lid en tevens plaatsvervangend voorzitter van de de bezwaarschriftencommissie.
  2. Instemmen met de benoeming van mevrouw A. Huijberts als lid en tevens plaatsvervangend voorzitter van de bezwaarschriftencommissie.

762336 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Zienswijzeprocedure voorlopige jaarverslag 2023 RMN

Beslissing: Aan de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op het voorlopige jaarverslag 2023 van de RMN.

76231 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Verlengen CMK-regeling

Beslissing:

  1. In te stemmen met voortzetting van het programma Cultuur met Kwaliteit voor de jaren 2025 tot en met 2028.
  2. In te stemmen met de cofinancieringsovereenkomst om in aanmerking te komen voor de beschikbare matchingsgelden vanuit het Rijk en deze door de burgemeester te laten tekenen.

752336 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: High Five Verkeersplan Soest Zuid

Beslissing:

  1. In te stemmen met het project High Five Verkeersplan Soest Zuid voor het schooljaar 2024-2025.
  2. In te stemmen om het benodigde budget van 20.000 euro vanuit Fysieke Leefomgeving beschikbaar te stellen.