Openbare besluitenlijst 21 september

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. 105827- Bedrijfsvoering Aanpassingen gemeentehuis

Onderwerp: i.r.t. tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Beslissing:

  1. In te stemmen met de vervolgstap om beschikbare middelen ter beschikking te stellen voor aanpassing van het gemeentehuis.
  2. De raad (via de najaarsnota 2021) een kredietaanvraag voor te leggen van 1.060.000 euro om aanschaf van materiaal en materieel mogelijk te maken en waar nodig begin oktober de fase van aanbesteding te starten
  3. De raad met bijgaande brief te informeren over de plannen en de geplande uitgaven.

2. 106362 - Ruimte

Onderwerp: Instemmen met vooroverlegverzoek Amersfoortsestraat 76 Soesterberg (verseon 2097065)

Beslissing:

  1. In te stemmen met het vooroverlegverzoek
  2. Initiatiefnemer in de gelegenheid stellen een ontwerpbestemmingsplan in te dienen

3. 106278 - Ruimte

Onderwerp: Beantwoording klacht lange doorlooptijd vooroverlegverzoek Amersfoortsestraat 76 Soesterberg

Beslissing:

  1. In te stemmen met het beantwoorden van de klacht door bijgevoegde brief te versturen
  2. In te stemmen met het informeren van de fractievoorzitters door het college via een raadsinformatiemail op basis van bijgevoegde brief

4. 105830 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Jaarverslag 2020 bezwaarschriftencommissie

Beslissing:

  1. Kennisnemen van het jaarverslag
  2. De aanbevelingen overnemen en daaruit lering trekken

5. 94854 - Ruimte

Onderwerp: Subsidieregeling Energiefonds Samen

Beslissing: De subsidieregeling Energiefonds Samen te verruimen door vaststelling van bijgevoegde gewijzigde regeling.

Naar overzicht