Openbare besluitenlijst 22 juni

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. 81562 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Jaarstukken 2020 en accountantsverslag

Beslissing:

 1. Instemmen met de definitieve jaarstukken 2020 (programmaverantwoording en jaarrekening): Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het eerdere genomen besluit. Deze besluiten zijn:
  • de kredieten afsluiten zoals aangegeven in hoofdstuk 7.3 van de jaarrekening
  • een bedrag van 1.230.000 euro oormerken zoals aangegeven in hoofdstuk 6.7 (resultaatbestemming) en deze gelden in 2021 ter beschikking stellen
  • het na resultaatbestemming resterende voordelige saldo ad 551.000 euro toe te voegen aan de algemene reserve
 2. De jaarstukken 2020 (programmaverantwoording en jaarrekening) inclusief de controleverklaring definitief aan de raad aanbieden.

2. 81469 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Verlenging inhuur wonen en zorg

Beslissing: Op grond van aanbestedingsbeleid toestemming verlenen om de inhuur ten behoeve van het project Wonen en Zorg te verlengen.

3. 81238 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Aanpassing mobiliteitsregeling

Beslissing:

Vooruitlopend op definitieve besluitvorming in het Lokaal Overleg met de vakbonden op 30 juni 2021 in principe instemmen met:

 1. Een nieuwe woon-werkverkeer regeling ten behoeve van de medewerkers van de gemeente Soest die ingaat op 1 september 2021 onder intrekking van de huidige regeling uit 2005 zoals opgenomen in het personeelshandboek
 2. Het opnemen in het personeelshandboek van een regeling fietsplan, waardoor het mogelijk wordt dat de medewerkers van de gemeente Soest hun IKB budget kunnen inzetten tot een bedrag van maximaal 1.000 euro per drie jaar voor het aanschaffen van een fiets

4. 79924 - Ruimte

Onderwerp: Nota Parkeernormen auto en fiets, 4e herziening en Parapluplan omissies en Nota parkeernormen auto en fiets, 4e herziening

Beslissing:

 1. In te stemmen met de Nota Parkeernormen auto en fiets, 4e herziening
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan omissies en Nota Parkeernormen
 3. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage te leggen

5. 79374 - Ruimte

Onderwerp: Verzoek vooroverleg voor het verplaatsen van de woning aan de Wieksloterweg WZ 35 naar een andere plek

Beslissing:

 1. Niet in te stemmen met het verzoek om de woning aan de Wieksloterweg WZ 35 te verplaatsen naar de plek Veenzoom naast nummer 1
 2. Niet in te stemmen met het verzoek om de woning aan de Wieksloterweg WZ 35 te verplaatsen naar achter op het terrein

6. 79059 - Ruimte

Onderwerp: Besluitvorming Vragen art. 46 RvO van fractie LAS over energieopwekking middels zonnepanelen op voormalige stort in Soesterberg

Beslissing: De door LAS gestelde artikel 46 vragen inzake energieopwekking middels zonnepanelen op voormalige stort in Soesterberg te beantwoorden met bijgevoegde brief

7. 78401 - Samenleving

Onderwerp: Besluit tot verlenging van de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gemeente Soest

Beslissing: Het besluit tot verlenging van de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gemeente Soest vast te stellen

8. 76370 - Ruimte

Onderwerp: Nota bodembeheer met bodemkwaliteitskaart Soest en Beleidsnota PFAS provincie Utrecht

Beslissing:

 1. De gemeentelijke Nota bodembeheer met Bodemkwaliteitskaart aan te bieden aan de raad ter vaststelling
 2. Voor te stellen aan de raad dat zij de Nota's bodembeheer van omliggende gemeenten accepteert
 3. De provinciale Beleidsnota PFAS met Bodemkwaliteitskaart aan te bieden aan de raad ter vaststelling

9. 68938 - Samenleving

Onderwerp: Verhuur Lange Brinkweg 79

Beslissing: In te stemmen met de huurovereenkomst voor percelen met opstallen aan de Lange Brinkweg 79 aan RMN conform bijgaande huurovereenkomst

10. 78949 - Samenleving

Onderwerp: Koopovereenkomst Molenstraat 157A

Beslissing:

 1. In te stemmen met bijgaande koopovereenkomst voor de verkoop van 3.322 m² grond gelegen aan de Molenstraat 157A aan de Alliantie Ontwikkeling B.V.
 2. Kennis te nemen van het concept burgemeestersbesluit om wethouder Harrie Dijkhuizen op te dragen om te machtigen de koopovereenkomst namens de gemeente te ondertekenen

11. 79501 - Ruimte

Onderwerp: Collegevoorstel wijzigingsplan De Melksteeg

Beslissing:

 1. In te stemmen met de aanvraag om het ontwerpwijzigingsplan “Melksteeg” en de aanvraag omgevingsvergunning natuur (activiteit graven, ophogen en bomen planten) gecoördineerd voor te bereiden
 2. Het ontwerpwijzigingsplan “Melksteeg” en de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage te leggen
 3. Op grond van artikel 6.12, lid 2 Wro geen exploitatieplan ter inzage te leggen, het kostenverhaal is op andere wijze verzekerd
Naar overzicht