Openbare besluitenlijst 23 december

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

129973 - Dienstverlening

Onderwerp: Verplichte adviescommissie Omgevingswet

Beslissing:

Voor te stellen aan de gemeenteraad om:

 1. De 'Regeling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, gemeente Soest 2022' vast te stellen (bijlage 1)
 2. Deze regeling in werking te laten treden met de ingang van de Omgevingswet
 3. Tot inwerkingtreding van de Omgevingswet met de door burgemeester en wethouders te benoemen leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit al wel in de geest van de nieuwe regeling te gaan werken om hiermee ervaring op te doen 
 4. Met ingang van de Omgevingswet de oude 'Regeling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van 30 november 2017 (nr RV 17-51)' in te trekken (bijlage 2)
 5. Naast het instellen van de verplichte Commissie Ruimtelijke Kwaliteit conform de nieuwe regeling ook de Adviescommissie Milieu en Ruimte in stand te houden
 6. De huidige budgetten voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Adviescommissie Milieu en Ruimte te behouden en in te zetten voor het nieuwe adviesstelsel
 7. Het college mandaat te geven om met de beide commissies tot een effectieve en efficiënte taakverdeling en samenwerking te komen
 8. Als college van burgemeester en wethouders de volgende personen per 1 januari 2022 te herbenoemen als lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Soest:
  • de heer ir. C.M.J.E. Bossier(discipline stedenbouwkunde/architectuur) - voorzitter
  • mevrouw drs. J.M.A.C. Clarijs (discipline cultuurhistorie) - lid
  • de heer M. Wissing (discipline stedenbouwkunde / landschap) - lid
  • de heer ir. R. Bosch van Drakestein (discipline monumenten / architectuur) - lid

128919 - Ruimte

Onderwerp: Bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg, herziening grens rustgebied.

Beslissing:

 1. Onder voorbehoud dat er géén zienswijzen worden ingediend te besluiten om het bestemmingsplan 'Vliegbasis Soesterberg, herziening grens rustgebied' ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden en te agenderen voor de raadsvergadering van 10 februari 2022
 2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd

122097 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: IBT beoordeling provincie informatie- en archiefbeheer 2019/2021

Beslissing:

 1. Kennisnemen van de provinciale reactie op de IBT verantwoording 2019/2020 informatie- en archiefbeheer
 2. De Raad informeren over onze reactie op de brief van de provincie

130028 - Ruimte

Onderwerp: Zienswijze Gezond Groen: een integrale visie op de Amersfoortse Heuvelrugzone

Beslissing: De zienswijze vast te stellen en uiterlijk 22 december bij de gemeente Amersfoort in te dienen.

129218 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Krediet nieuwe sporthal

Beslissing: De raad voor te stellen een extra krediet beschikbaar te stellen van 3.990.000 euro inclusief btw boven op het bestaande krediet van 7.150.000 euro inclusief  btw voor de bouw van de nieuwe sporthal.

Naar overzicht