Openbare besluitenlijst 23 januari

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

690100 - Staf

Onderwerp: Kaders 2025 en geactualiseerde begroting 2024 VRU

Beslissing: 

  1. In te stemmen met de kadernota 2025 en de geactualiseerde begroting 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht.
  2. De raad voor te stellen geen zienswijze kenbaar te maken.

679414 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Nulmeting Circulaire Economie 

Beslissing:

  1. Kennis te nemen van de nulmeting.
  2. Akkoord te gaan met de voorgestelde fase 2 en 3 om te komen tot een actieplan Circulaire Economie.
  3. Akkoord te gaan met het weekbericht voor de raad.

314888 - Staf 

Onderwerp: Vaststellen nota Inkoopbeleid - 2024

Beslissing: In te stemmen met de nota Inkoopbeleid 2024 en deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.