Openbare besluitenlijst 23 maart

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. DV/V&H - 2468555

Onderwerp: Besluit bodycams, werkinstructie en uitkijkprotocol 

Beslissing: 

 1. Het besluit bodycams gemeente Soest vast te stellen.
 2. De werkinstructie en uitkijkprotocol bodycams gemeente Soest vast te stellen.

2. DV/V&H - 2474112

Onderwerp: Milieu VTH (Vergunning Toezicht en Handhaving ) Jaarprogramma 2021, Jaarverslag 2020 en tussentijdse evaluatie van het VTH milieubeleid 2017-2021 Soest/RUD Utrecht

Beslissing: Het VTH Jaarprogramma 2021, Jaarverslag 2020 RUD Utrecht-Soest en de tussentijdse evaluatie van het VTH milieubeleid 2017-2021 vast te stellen.

3. BV/A&ID - 240627

Onderwerp: Actualisatie Referendumverordening Soest

Beslissing: De geactualiseerde Referendumverordening Soest 2021 ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

4. SL - 2473571

Onderwerp: Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Beslissing: Vaststellen van de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

5. RU - 2474798

Onderwerp: Vaststelling Grondexploitatie Voormalig Gemeentewerfterrein Molenstraat 157A

Beslissing: 

 1. Op de ‘Grondexploitatie Voormalig Gemeentewerfterrein Molenstraat 157A’. ingevolge artikel 55 lid 1 en artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen.
 2. De Raad voor te stellen:
  • de door het College, ingevolge artikel 55 lid 1 en artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet opgelegde geheimhouding op de grondexploitatie ‘Voormalig Gemeentewerfterrein Molenstraat 157A’, op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen;
  • de ‘Grondexploitatie Voormalig Gemeentewerfterrein Molenstraat 157A’ vast te stellen.

6. SL - 2465515

Onderwerp: Vaststellen Dienstverleningsovereenkomst Uitvoeringsorganisatie BBS 2021

Beslissing: Vaststellen Dienstverleningsovereenkomst Uitvoeringsorganisatie BBS 2021.

7. SL - 2475693

Onderwerp: Beantwoording aanvullende vraag art.46 RvO van fractie GroenLinks over besteding steunpakketten lokale culturele sector

Beslissing: Instemmen met de bijgevoegde antwoordbrief in het kader van de vraag art.46 RvO van fractie GroenLinks over besteding steunpakketten lokale culturele sector.

8. Staf - 2474203

Onderwerp: Concept Planningskalender 2021-04

Beslissing: De concept planningskalender 2021-04 aan de Agendacommissie aan te bieden.

9. DV/V&H - 2475726

Onderwerp: Behandeling bezwaarschrift gericht tegen de bestuursdwangbeschikking om de Dorpsstreek toegankelijk te houden

Beslissing: 

 1. Het bevoegdheidsgebrek van het bestuursdwangbesluit van 14 september 2020 te herstellen.
 2. Het bestuursdwangbesluit van 14 september 2020 inhoudelijk in stand te laten.
 3. De bezwaren gericht tegen de bestuursdwangbesluiten van 16 september 2020 gegrond te verklaren.
 4. Verstrekken van een tegemoetkoming in de proceskosten.

10. DV/V&H - 2472207

Onderwerp: Deels toewijzen deels afwijzen handhavingsverzoeken tractorenhandel Kerkstraat 65

Beslissing: 

 1. De handhavingsverzoeken toewijzen voor de handel in en de opslag van tractoren, onderdelen en aanbouwwerktuigen;
 2. De handhavingsverzoeken afwijzen voor de bouw van de romneyloods;
 3. De betrokkenen informeren conform bijgaande concept brieven.

11. RU - 2475000

Onderwerp: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie gemeente Amersfoort

Beslissing: Instemmen met de concept-reactie op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de gemeente Amersfoort, zoals opgenomen in bijlage c bij deze adviesnota.

12. RU - 2466649

Onderwerp: Omgevingsvisie Soest en Soesterberg

Beslissing: 

 1. Instemmen met het document ‘Soest en Soesterberg, Kwaliteiten voor de toekomst’, zoals opgenomen in bijlage b bij deze adviesnota;
 2. De raad voorstellen om het document ‘Soest en Soesterberg, Kwaliteiten voor de toekomst’ vast te stellen.
Naar overzicht