Openbare besluitenlijst 24 augustus

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. 101483 - Ruimte

Onderwerp: Wob verzoek inzake Dr. de Voslaan nabij nrs. 4, 6 en 8

Beslissing:

Conform uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  1. Het verzoek voor een beslissing op bezwaar ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad
  2. De raad voorstellen te besluiten uitvoering te geven aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door vaststelling van de beslissing op bewaar inhoudende:
    • het bezwaarschrift, voor zover het de raadsnotulen betreft, gegrond te verklaren
    • het primaire besluit van 14 januari 2019 te herroepen voor zover door het college op basis van de Wob is beslist op het verzoek om de notulen openbaar te maken
    • het verzoek tot openbaarmaking  van de notulen op grond van art. 23 lid 4 Gemeentewet af te wijzen
    • het verzoek tot vergoeding van de proceskosten van de bezwaarprocedure af te wijzen

2. 88836 - Staf

Onderwerp: Concept planningskalender 2021-07

Beslissing: De concept planningskalender 2021-07 aan de Agendacommissie aan te bieden.

3. 86015 -  Samenleving

Onderwerp: Raadsvoorstel bezwaarschrift Wet voorkeursrecht gemeenten 

Beslissing: De gemeenteraad de bezwaarmaker als niet-ontvankelijk aan te laten merken op basis van bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit en op advies van de commissie bezwaarschriften

Naar overzicht