Openbare besluitenlijst 24 juni

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

812660 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Definitieve jaarstukken 2023

Beslissing: 

 1. De jaarstukken 2023 vast te stellen (programma-verantwoording en jaarrekening), inclusief de deelvoorstellen:
  • de kredieten afsluiten zoals aangegeven in hoofdstuk 5.3;
  • en bedrag van 455.000 euro oormerken en 850.000 euro bestemmen zoals aangegeven in hoofdstuk 4.8 (resultaatbestemming) en deze gelden in 2024 ter beschikking stellen;
  • het na resultaatbestemming resterende voordelige saldo ad 3.340.000 euro toe te voegen aan de algemene reserve;
  • hernoemen reserve onderhoud wegen en vervanging verkeerslichten in reserve vervanging verkeerslichten.

804084 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Starten klachtenprocedure artikel 12 Wetboek van Strafvordering

Beslissing:

 1. De heer T.E.P.A. Lam of zijn plaatsvervanger, als advocaat werkzaam bij Hekkelman Advocaten N.V. te Nijmegen, namens de boa op grond van artikel 12 lid 1 Wetboek van Strafvordering beklag te laten doen over het niet vervolgen van het strafbare feit (conform bijlage 2).
 2. De heer T.E.P.A. Lam of zijn plaatsvervanger aanwijzen om alle noodzakelijke proceshandelingen te verrichten namens de boa (conform bijlage 2).

803221 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Vervolgprocedure wijziging GR BBS

Beslissing: De raad te vragen het college toestemming te geven om de gemeenschappelijke regeling BBS te wijzigen conform bijgevoegd concept.