Openbare besluitenlijst 25 april

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerp

Het volgende onderwerp is besproken en besloten:

757538 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Jaarstukken 2023

Beslissing:

  1. Instemmen met de concept jaarstukken 2023 (programmaverantwoording en jaarrekening) inclusief de deelvoorstellen: 
    • de kredieten afsluiten zoals aangegeven in hoofdstuk 5.3
    • een bedrag van 455.000 euro oormerken en 850.000 euro bestemmen zoals aangegeven in hoofdstuk 4.8 (resultaatbestemming) en deze gelden in 2024 ter beschikking stellen
    • het na resultaatbestemming resterende voordelige saldo ad 3.340.000 euro toe te voegen aan de algemene reserve
    • hernoemen reserve onderhoud wegen en vervanging verkeerslichten in reserve vervanging verkeerslichten.
  2. De jaarstukken 2023 (programmaverantwoording en jaarrekening) aan de raad aanbieden.