Openbare besluitenlijst 26 januari

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerp

1. DV/Publiekszaken - 2454709

Onderwerp: Managementrapportage Basisregistratie personen (BRP)

Beslissing:

 1. De managementrapportage zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) voor kennisgeving aannemen.

 2. De rapportage voor de Raad ter inzage leggen.

2. DV/Publiekszaken - 2454709

Onderwerp: Managementrapportage zelfevaluatie Reisdocumenten

Beslissing:

 1. De managementrapportage Reisdocumenten voor kennisgeving aannemen.

 2. De rapportage voor de Raad ter inzage leggen.

3. Ruimte - 2457721

Onderwerp: Beantwoorden vragen Soest 2002 over verkeersveiligheid Eemweg (art 46)

Beslissing: 

De vragen van Soest 2002 over de verkeersveiligheid op de Eemweg met de bijgevoegde brief beantwoorden (volgens artikel 46 Reglement van Orde).

4. Samenleving - 2458091

Onderwerp: Contract leerlingenvervoer

Beslissing:

 1. In te stemmen met het verlengen van het contract leerlingenvervoer met een jaar, met ingang van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022;

 2. De burgemeester van Soest de gemeentesecretaris van de gemeente Amersfoort te machtigen om de contracten met de vervoerders te ondertekenen;

 3. De uitvoering van het contractbeheer voor het leerlingenvervoer door de gemeente Amersfoort eveneens met een jaar te verlengen, met ingang van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022.

5. Samenleving - 2403309

Onderwerp: Kwijtschelding huur sport 2020

Beslissing:

 1. De te betalen huur door buitensportverenigingen voor de kantines voor het vierde kwartaal van 2020 voor 100% kwijt te schelden en de huur voor de sportvelden voor 50% kwijt te schelden;

 2. De te betalen huur door binnensportverenigingen kwijt te schelden voor het percentage van het gebruik dat de binnensportverenigingen niet hebben kunnen sporten en huur kantines binnensportaccommodaties voor 100% kwijt te schelden;

 3. De te betalen huur door Optisport van het zwem- en sportcomplex Dalweg 181 voor het tweede kwartaal 2020 en de laatste 2 weken van december 2020 voor 100% kwijt te schelden;

 4. De totale kwijtscheldingen ad € 189.126 te dekken uit de rijksmiddelen Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS-2) en de Specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen;

 5. De gemeenteraad middels bijgevoegde actieve raadsmail te informeren over dit besluit.

Naar overzicht