Openbare besluitenlijst 26 november

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerp

1. Samenleving - 2436619

Onderwerp: Inkoop zorg en ondersteuning Sociaal Domein

Beslissing:

  1. Voor de inloop GGZ in Soest een subsidie te verstrekken van 25.249 euro (zie tabel 2).
  2. De loon- en prijsindexpercentages voor de tarieven voor Jeugd en Wmo in 2021 vast te stellen op 3,4 procent en de uitzonderingen op dit indexpercentage vast te stellen conform de bedragen in tabel 1.
  3. De grondslag integratie-uitkering 2018 Jeugd (septembercirculaire 2018) (50 procent) in de eerder gemaakte afspraken omtrent de regionale risicodeling te vervangen door de grondslag aandeel jeugdigen per gemeente (peildatum 1 januari van het betreffende jaar) (50 procent).
  4. In de 2e helft van 2021 een update uit te voeren van de regionale vereveningsafspraken om te bekijken of er nieuwe informatie of feiten beschikbaar zijn die het opportuun maken om de technische grondslag van de verevening aan te passen vanaf 2022.
Naar overzicht