Openbare besluitenlijst 27 februari

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

715665 -  Staf

Onderwerp: Begroting 2024 Regio Amersfoort

Beslissing: 

 1. In te stemmen met de begroting 2024 van de Regio Amersfoort.
 2. In te stemmen met de overheveling van het positieve resultaat 2023 naar 2024.
 3. Geen extra (incidentele) middelen vrijmaken voor 2024 en/of 2025.
 4. In te stemmen met de bijgevoegde schriftelijke reactie aan de Regio Amersfoort.

714947 - Staf

Onderwerp: Aandeelhouderschap Stedin Holding N.V.

Beslissing:

 1. Onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad te besluiten aandeelhouder te worden van Stedin Holding N.V. door aandelen te kopen voor een bedrag van 1 miljoen euro.
 2. Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te stellen en dit aan de raad aan te bieden.

713729 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Hennepconvenant Midden-Nederland 2024-2027

Beslissing: In te stemmen met het Hennepconvenant Midden-Nederland 2024-2027.

713102 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Zienswijze kadernota 2025 en begrotingswijziging 2024

Beslissing: 

 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2025 van Uitvoeringsorganisatie BBS.
 2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024.
 3. Aan de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen.

712365 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Ontwerp wijzigingsbesluit Wet Gemeenschappelijke Regeling RWA

Beslissing: Aan de raad voor te stellen bijgaande zienswijze aan te bieden aan RWA met betrekking tot het ontwerp wijzigingsbesluit GR RWA.

712244 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan De Paltz voor uitbreiding horeca en verhuur en zakelijke bijeenkomsten

Beslissing:

De gemeenteraad voor te stellen om:

 1. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'De Paltz' als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro.
 2. Het bestemmingsplan 'De Paltz' met de identificatiecode NL.IMRO.0342.BPLG0036-0301, zoals vervat op de verbeelding en de regels met de toelichting, vast te stellen.

711514 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Raadsvragen artikel 46 RvO kap moeraseik Boekweitland

Beslissing: In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief over de vragen van GroenLinks over de moeraseik in Hart van Soest.

716320 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Tarieven OZB 2024

Beslissing: De raad voorstellen de ozb-tarieven 2024 vast te stellen, overeenkomstig het bijgevoegde raadsvoorstel.