Openbare besluitenlijst 27 juni

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerp

Het volgende onderwerp is besproken en besloten:

813913 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Huisvesting Carolusschool uitbreiding

Beslissing:

  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van 229.550,40 euro inclusief BTW voor de uitbreiding van de Carolusschool in het gebouw de Linde zoals opgenomen in het herijkte Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2021-2035.
  2. De kosten onder punt 1 te dekken uit de reserve integraal accommodatiebeleid.