Openbare besluitenlijst 28 april

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. 65827 - Dienstverlening

Onderwerp: Collegevoorstel Uitvoeringsprogramma 2021 en Jaarverslag 2020 VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)

Beslissing: 

 1. het VTH-Uitvoerings-programma 2021 vast te stellen.
 2. het VTH-Jaarverslag 2020 vast te stellen.

2. 65011 - Ruimte

Onderwerp: Reactie op brief Adviescommissie Milieu en Ruimte over bestemmingsplannen en verkeer Birkstraat

Beslissing: 

 1. In te stemmen met verzending van de brief Antwoordbrief Adviescommissie Milieu en Ruimte.
 2. In te stemmen met een halfjaarlijks terugkerend overleg tussen de Adviescommissie Milieu en Ruimte en wethouder Treep, Kundić en Dijkhuizen.

3. 64507 - Ruimte

Onderwerp: Installatieverantwoordelijkheid openbare verlichting

Beslissing: Besluiten tot het aanwijzen van ing. L.B.T. Hoebink als installatieverantwoordelijke laagspanning.

4. 64471 - Ruimte

Onderwerp: Beantwoording vragen COSBO

Beslissing: 

 1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen gesteld door het COSBO over de bouw van een woon/zorg instelling voor dementerende ouderen aan de Soesterengweg;
 2. De beantwoording van de vragen te verzenden aan het COSBO met bijgevoegde brief

5. 64643 - Samenleving

Onderwerp: Verhuur SKOSS en PCBO aan Knijntje&Zippies

Beslissing: Instemmen met verhuur van onderwijsruimtes door PCBO en SKOSS aan Knijntje&Zippies waardoor de lopende afspraken rechtsgeldig zijn en kinderopvang gewaarborgd wordt.

6. 64665 - Ruimte

Onderwerp: RMN Begrotingswijziging 2021 en Ontwerpbegroting 2022

Beslissing: 

 1. Kennis te nemen van begrotingswijziging RMN 2021.1.
 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 RMN.
 3. Aan de raad voor te stellen bijgaande zienswijze aan te bieden aan het algemeen bestuur van RMN.

7. 64355 - Staf

Onderwerp: Planningskalender 2021-05

Beslissing: De planningskalender 2021-05 aan de Agendacommissie aan te bieden.

8. 64745 - Ruimte

Onderwerp: Vragen art. 46 RvO van fractie GroenLinks over speed pedelecs

Beslissing: De vragen van GroenLinks over de verkeersveiligheid van speed pedelecs met de bijgevoegde brief beantwoorden (volgens artikel 46 Reglement van Orde).

9. 64739 - Ruimte

Onderwerp: Vragen art. 46 RvO van fractie D66 over het beleid rond afsluiten van wegen in COVID-periode

Beslissing: De vragen van D66 over het afsluiten van wegen tijdens de coronadrukte in de natuurgebieden met de bijgevoegde brief beantwoorden (volgens artikel 46 Reglement van Orde).

10. 64692 - Ruimte

Onderwerp: Startnotitie 4e herziening Nota parkeernormen en herziening parapluplan Retail en Nota parkeernormen

Beslissing: De Startnotitie 4e herziening “Nota parkeernormen auto en fiets” en herziening “Parapluplan Retail en Nota parkeernormen auto en fiets” vast te stellen.

11. 64476 - Ruimte

Onderwerp: Overeenkomst uitbesteding urgentieverlening

 1. In te stemmen met het (opnieuw) uitbesteden van de urgentieverlening aan stichting Enserve.
 2. Stichting Enserve op grond van artikel 20 van de Huisvestingsverordening 2021 gemeente Soest te mandateren om de bevoegdheden krachtens die verordening uit te oefenen en de leden van de urgentiecommissie van Enserve te benoemen (zie bijlage Mandaatbesluit Enserve-gemeente Soest 2021).
 3. In te stemmen met de bijbehorende structurele kosten ad 18.680 euro per jaar en deze te dekken uit het budget Bijdrage woningcorporaties.
Naar overzicht