Openbare besluitenlijst 28 mei

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

785764 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Artikel 46 - TBS-terrein 

Beslissing: In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief over de vagen van de diverse fracties over het TBS-terrein

763451 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Voorjaarsnota 2024 

Beslissing:

 1. In algemene zin in te stemmen met de voorjaarsnota 2024 als eerste tussentijdse rapportage in 2024 aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting 2024-2027, inclusief de grote projecten.
 2. Akkoord te gaan met de volgende financiĆ«le wijzigingsvoorstellen:
  • zoals per deelprogramma beschreven en samengevat in hoofdstuk 3.1: voor 2024 een totaalbedrag van 391.000 euro en voor 2025 tot en met 2027 een totaalbedrag van 1.359.000 euro per jaar
  • de financiĆ«le mutaties van technische aard (budgettair neutraal) zoals weergegeven in hoofdstuk 4.1.
 3. De voorjaarsnota 2024 aan de raad aan te bieden.

761697 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Subsidieregeling isolatie koopwoningen gemeente Soest

Beslissing:

 1. In te stemmen met de subsidieregeling isolatie koopwoningen gemeente Soest.
 2. Het mandaat voor uitvoering van de subsidieregeling te geven aan de geselecteerde intermediair Winst uit je Woning.
 3. Kennis te nemen van de programmaovereenkomst en het samenwerkingsprotocol Meerjarige Collectieve Ontzorging (MCO).

775336 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2025 GGDrU

Beslissing:

 1. Kennis te nemen van de Ontwerp-begroting 2025 GGDrU.
 2. De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2025 van de GGDrU conform concept (Bijlage 1).

788392 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Albert Cuyplaan 198 (gewijzigd voorstel)

Beslissing:

De gemeenteraad door middel van een gewijzigd raadsvoorstel voor te stellen om:

 1. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Albert Cuyplaan 198' als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro.
 2. De zienswijzennota vast te stellen en daarmee de vijf zienswijzen ongegrond te verklaren.
 3. Het bestemmingsplan met identificatiecode NL.IMRO.0342.BPSOE0085-0301, zoals vervat op de verbeelding en de regels met de toelichting, ongewijzigd vast te stellen.

757888 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Volwassenenfonds

Beslissing: In te stemmen met het opstarten van een proefpilot met het Volwassenenfonds gedurende twee jaar (1 september 2024 tot en met 31 december 2026).

790831 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Albert Cuyplaan 198 (gewijzigd voorstel)

Beslissing:

De gemeenteraad door middel van een gewijzigd raadsvoorstel voor te stellen om:

 1. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Albert Cuyplaan 198' als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro.
 2. De zienswijzennota vast te stellen en daarmee de vijf zienswijzen ongegrond te verklaren.
 3. Het bestemmingsplan met identificatiecode NL.IMRO.0342.BPSOE0085-0301, zoals vervat op de verbeelding en de regels met de toelichting, ongewijzigd vast te stellen.

791308 - Staf

Onderwerp: Portefeuilleverdeling 

Beslissing: De nieuwe portefeuilleverdeling, inclusief de vervangingsregeling, vast te stellen.