Openbare besluitenlijst 29 mei

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

785027 - Staf

Onderwerp: Kadernota 2025 

Beslissing:

 1. De raad voor te stellen om in te stemmen met het betrekken van de richtinggevende voorstellen voor het beleid, de geschetste ontwikkelingen en (financiële) uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 zoals is verwoord in de kadernota 2025.
 2. De raad voor te stellen in te stemmen met de in paragraaf  4.4. benoemde financiële en beleidsinhoudelijke uitgangspunten om te komen tot een sluitende begroting 2025 en (op termijn) sluitende meerjarenbegroting 2026-2028.
 3. De raad te vragen om het college mandaat te verstrekken om de richting van de kadernota 2025 met inachtneming van de kaderstellende uitspraken van de raad verder uit te werken in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028.

760233 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Herijking Integraal Huisvestingsplan 2021-2035

Beslissing:

 1. De gemeenteraad voor te stellen volgens bijgevoegd raadsvoorstel de herijking van het Integraal Huisvestingsplan 2021-2035 vast te stellen. 
 2. De gemeenteraad voor te stellen een basiskwaliteitsniveau voor onderwijshuisvesting vast te stellen conform deel A – Actualisatie van de herijking IHP 2021-2035.
 3. In te stemmen met:
  • extra storting van 75.000 euro jaarlijks vanaf 2025 en jaarlijks oplopend met 75.000 euro tot en met het jaar 2035 in de reserve integraal accommodatiebeleid om het herijkte IHP 2021-2035 te kunnen bekostigen zoals opgenomen in de Kadernota 2025 en dit definitief af te wegen bij de begroting 2025-2028
  • het inzetten van een bedrag van 2 miljoen van de duurzaamheidsgelden ter (mede) bekostiging van het herijkte IHP 2021-2035 zoals opgenomen in de Kadernota 2025

792081 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Vervangende nieuwbouw Griftland College

Beslissing:

 1. De gemeenteraad voor te stellen een uitvoeringskrediet van 32,33 miljoen euro inclusief BTW  beschikbaar te stellen voor de vervangende nieuwbouw van het Griftland College zoals opgenomen in het herijkte Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2021-2035.
 2. De gemeenteraad voor te stellen een extra investeringskrediet van 420.000 euro inclusief BTW beschikbaar te stellen voor het vergroten van de drie nieuw te bouwen gymzalen voor het Griftland College.
 3. De kosten onder punt 1 en 2 te dekken uit de reserve integraal accommodatiebeleid.

773107 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Multifunctioneel gebruik vervangende nieuwbouw Griftland College

Beslissing: 

 1. Het verzoek van De Springbokken voor financiële ondersteuning om een turnhal aan de nieuw te bouwen gymzalen voor het Griftland College te realiseren af te wijzen.
 2. Integratie van het theater met het nieuwe Griftland College af te wijzen.

792137 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw 2de Van der Huchtschool

Beslissing:

 1. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het vaststellen en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van 410.000 euro inclusief BTW (8 procent van de stichtingskosten) voor de vervangende nieuwbouw van de 2de Van der Huchtschool zoals opgenomen in het herijkte Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2021-2035.
 2. De gemeenteraad voor te stellen de kosten genoemd onder punt 1 te dekken uit de reserve integraal accommodatiebeleid