Openbare besluitenlijst 29 september

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. Samenleving - 2409876

Onderwerp: Huurovereenkomst tafeltennisvereniging Shot

Beslissing: Instemmen met het aangaan van de huurovereenkomst met de tafeltennisvereniging Shot voor de ontmoetingsruimte in het gebouw aan de Willaertstraat 49 te Soest, conform bijgevoegde huurovereenkomst voor een termijn van 2 x 5 jaar.

2. Ruimte - 2408958

Onderwerp: Opdrachtverlening marktkasten bij Putkast Techniek

Beslissing: 

 1. 1 op 1 opdracht te verlenen aan Putkast Techniek voor de levering van marktkasten.
 2. De kosten van deze marktkasten te dekken uit de grondexploitatie Masterplan Soesterberg, deelproject Dorpshart.

3. BV Financiën - 2401264

Onderwerp: Voorstel Oninbaar 2020

Beslissing: 

 1. Voorgesteld wordt 159.381,24 euro oninbaar te verklaren. Te weten:
  • Belastingdebiteuren over de jaren 2012 tot en met 2018 (publiekrechtelijk) ad 136.706,95 euro 
  • Overige debiteuren (privaatrechtelijk) ad 22.674,29 euro.
 2. Op de bijlagen ‘Voorstel oninbaar per debiteur privaat’, ‘Specificatie publiek per belastingjaar’ en ‘Specificatie oninbaar per debiteur publiek’ geheimhouding opleggen op grond van artikel 55, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 10, eerste lid sub e. van de Wet openbaarheid van bestuur.

4. BV Financiën - 2408941

Onderwerp: Vaststellen nota lokale heffingen

Beslissing: De raad voor te stellen de nota lokale heffingen vast te laten stellen.

5. DV Vergunning & Handhaving - 2379026

Onderwerp: Inkoop auto buitengewoon opsporingsambtenaren

Beslissing: 

 1. De volgende auto aan te schaffen: Subaru Forrester E-Box, 37.000 euro  (excl)
 2. De kosten te dekken vanuit het bestaande krediet uit het tractiebeheerplan.
 3. Akkoord te gaan met de onderhandse aanbesteding voor de aanschaf van de auto.
Naar overzicht