Openbare besluitenlijst 30 januari

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

710609 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Vaststellen wijzigingsplan 'Stationsweg 7-11

Beslissing: 

 1. Op grond van artikel 6.12, lid 2 Wro is er geen exploitatieplan benodigd, omdat het kostenverhaal op een andere wijze is verzekerd.
 2. Het wijzigingsplan Stationsweg 7-11, met de identificatiecode NL.IMRO.0342. WPSOE0086-0301, zoals vervat op de verbeelding en de regels met de daaraan ten grondslag liggende toelichting, vast te stellen

710626 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Verzoek om vooroverleg over de bouw van 16 grondgebonden woningen aan het Oude Grachtje 66

Beslissing:

 1. Niet in te stemmen met het verzoek om vooroverleg over de bouw van 16 grondgebonden woningen aan het Oude Grachtje 66.
 2. Mee te werken aan een woningbouw ontwikkeling op het perceel Oude Grachtje 66, waarbij een nieuw verzoek om vooroverleg wordt ingediend, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
  • het plan qua woonprogramma en bergingen minder massaal wordt;
  • een hoogwaardige groene inrichting van de buitenruimte;
  • het plan voldoet aan de Doelgroepenverordening 2023;
  • het plan voldoet aan de Nota parkeernormen (4e herziening, 14 oktober 2021).

709839 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Beantwoording rekenkamercommissie doorwerkingsonderzoek RMN

Beslissing: Akkoord te gaan met de beantwoording op het doorwerkingsonderzoek.

709708 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Aanpassing huurindexering tarieven buitensport eerste half jaar 2024

Beslissing: 

 1. De huurindexatie van de tarieven buitensport voor het eerste half jaar 2024 te maximeren op 5 procent in plaats van 10 procent.
 2. Kennis nemen van de huurindexatie van de tarieven binnensport van 3,8 procent voor het hele jaar 2024.

709678 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Oktoberrapportage 2023 RUD Utrecht-Soest

Beslissing: De Oktoberrapportage 2023 RUD Utrecht-Soest vast te stellen als basis voor de uren en de inzet daarvan in het Uitvoeringsprogramma 2024 en de DVO RUD Utrecht en gemeente Soest 2024-2025.

707906 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: DVO Samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst Doorstroompunt VSV

Beslissing: In te stemmen met de ‘Samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst Doorstroompunt voortijdig schoolverlaten subregio Eem’.

706999 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) RUD Utrecht en gemeente Soest 2024- 2025

Beslissing: 

 1. De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) RUD Utrecht en gemeente Soest 2024-2025 met de RUD Utrecht af te sluiten voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.
 2. Kennis te nemen van de financiering van de bodemtaken over 2024 en 2025.
 3. De raad met het weekbericht op de hoogte te stellen over de DVO RUD Utrecht en gemeente Soest 2024-2025 en over de financiering van bodemtaken.

682522 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Advies Laanstraat 59 bouwen van een woonhuis

Beslissing: Niet in te stemmen met het initiatief van de aanvrager.

575457 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Verordening Werk en Participatie 2024

Beslissing: 

 1. In te stemmen met het voorstel aan de raad om:
  • de Verordening Werk en Participatie 2024 gemeente Soest met terugwerkende kracht vast te stellen;
  • de Re-integratieverordening 2015 en Maatregelenverordening 2015 in te trekken.