Openbare besluitenlijst 30 maart

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. SL - 2477435

Onderwerp: Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling: Voor een veilig thuis 

Beslissing: 

 1. De Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief  “Voor een Veilig Thuis - geactualiseerde Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling”, vast te stellen.

2. DV/V&H - 2475799

Onderwerp: Uitstel van betaling dwangsom niet-recreatief gebruik Amersfoortsestraat 126B 

Beslissing: 

 1. Uitstel van betaling verlenen tot zes weken na het besluit op het bezwaar tegen het invorderingsbesluit.
 2. Aan het besluit tot uitstel de voorwaarde verbinden dat tijdig een gemotiveerd bezwaarschrift wordt ingediend.

3. RU - 2477457

Onderwerp: Tijdelijke ontheffing van de Winkeltijdenverordening voor eerste Paasdag en eerste Pinksterdag 2021 

Beslissing: 

 1. In aanvulling op het collegebesluit van 31 maart 2020 en het collegebesluit van 8 december 2020, in te stemmen met de eenmalige ontheffing van de Winkeltijdenverordening en de winkeltijden voor alle levensmiddelenwinkels op eerste Paasdag 4 april 2021 en eerste Pinksterdag 23 mei 2021. Op voornoemde dagen mogen de winkeliers:
  • vanaf 8.00 uur open zijn voor speciale doelgroepen;
  • vanaf 10.00 uur openen voor regulier winkelend publiek tot 18.00 uur.

4. RU - 2457663

Onderwerp: Verzoek om vooroverleg over bouw dienstwoning, paardenstallen en een kennel voor slipjachthonden aan de Richelleweg (nabij Kamp van Zeist) 

Beslissing: Niet in te stemmen met het verzoek om vooroverleg over bouw dienstwoning, paardenstallen en een kennel voor slipjachthonden aan de Richelleweg (nabij Kamp van Zeist).

5. RU - 2457663

Onderwerp: Intrekken last onder dwangsom verwijderen bouwwerken/inrit Kerkstraat 10 

Beslissing: De last onder dwangsom van 6 januari 2020 intrekken.

6. RU - 2472361

Onderwerp: Verzoek om vooroverleg voor het wijzigen van de bedrijfsbestemming voor een dierenasiel in een woonbestemming voor drie woningen, Birkstraat 148 

Beslissing: 

 1. Medewerking te verlenen aan het wijzigingen van de bedrijfsbestemming in een woonbestemming voor drie woningen op het perceel Birkstraat 148.
 2. Aan de medewerking de voorwaarde te verbinden dat op het perceel met de te handhaven bedrijfswoning een verdere versterking van de ecologische en landschappelijk waarden noodzakelijk is.
 3. Initiatiefnemer in de gelegenheid stellen een ontwerpbestemmingsplan in de dienen.

 7. RU - 2476330

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Eigendomweg 2a en 2c 

Beslissing: 

 1. In te stemmen met de Nota van zienswijze Eigendomweg 2a en 2c.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Eigendomweg 2a en 2c aan de raad te zenden ter vaststelling.
 3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.

8. RU - 2472574

Onderwerp: Conceptplattegrond Uitnodigings-kader grootschalige elektriciteitsopwekking op basis van participatie 

Beslissing: 

 1. De plattegrond 'conceptplattegrond Uitnodigingskader grootschalige elektriciteitsopwekking op basis van participatie' vast te stellen voor het Uitnodigingskader grootschalige elektriciteitsopwekking en dit vrij te geven voor participatie.
 2. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde brieven aan de gemeenten Amersfoort en Leusden en het Bestuurlijk Overleg van de RES Regio Amersfoort.

9. Concern - 2476876

Onderwerp: Afwegingskader aanpak gevolgen coronacrisis 2021

Beslissing: 

 1. In te stemmen met afwegingskader aanpak coronacrisis 2021.
 2. Het afwegingskader te bespreken met de gemeenteraad tijdens een opiniërende raadsvergadering.
 3. Maatregelen, passend binnen het afwegingskader, te verantwoorden in de voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening.

 

Naar overzicht