Openbare besluitenlijst 31 augustus

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. 100930 - Ruimte

OnderwerpPartnerverklaring en financiƫle bijdrage aan Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht

Beslissing

  1. In te stemmen met het ondersteunen van het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht en hiertoe de Partnerverklaring te ondertekenen;
  2. Kennis te nemen van het conceptburgemeestersbesluit om wethouder A. Treep-van Hoeckel op te dragen de Partnerverklaring te ondertekenen.
  3. In te stemmen met het verlenen van een incidentele bijdrage aan het project Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht; deelgebied Soest en Baarn vanuit het beschikbaar gestelde budget voor uitvoering van het Landschap- en natuurontwikkelingsplan 2019-2024.

2. 100854 - Ruimte

Onderwerp: Collegevoorstel vaststellen bestemmingsplan Chalonhof

Beslissing:

  1. In te stemmen met de Nota van zienswijze Chalonhof;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Chalonhof en de nota van zienswijzen aan de raad te zenden ter vaststelling;
  3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.

3. 94322 - Ruimte

Onderwerp: Collegevoorstel terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Albert Cuyplaan 198 B"
 

Beslissing:

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Albert Cuyplaan 198 B" voor het bouwen van een complex met 17 appartementen en 4 grondgebonden woningen aan de Albert Cuyplaan 198 B en omgeving;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan "Albert Cuyplaan 198 B" gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage te leggen;
  3. Op grond van artikel 6.12, lid 2 Wro geen exploitatieplan ter inzage te leggen, het kostenverhaal wordt op een andere wijze verzekerd.
Naar overzicht