Openbare besluitenlijst 4 juni

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

788140 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Jaarrekening 2023 RWA Amfors

Beslissing:

  1. Kennis te nemen van het RWA jaarverslag en de jaarrekening 2023.
  2. Aan de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

786854 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Zienswijzeprocedure Meerjarenbegroting 2025-2028 RWA

Beslissing: 

  1. Kennis te nemen van de Concept RWA Meerjarenbegroting 2025-2028.
  2. Aan de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen conform bijgevoegd concept.

785447 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Vervolgprocedure Wijziging GR RWA

Beslissing: De raad te vragen het college toestemming te geven om de gemeenschappelijke regeling RWA te wijzigen conform bijgevoegd concept.

766493 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Ontwerp begrotingswijziging 2024.1 en ontwerpbegroting 2025 RMN

Beslissing:

  1. Kennis nemen van de ontwerp begrotingswijziging 2024.1 en de ontwerpbegroting 2025 van RMN.
  2. De raad voorstellen bijgevoegde brief met zienswijze aan RMN aan te bieden

756332 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Jaarstukken 2023 en Ontwerpbegroting 2025 RID Utrecht

Beslissing:

  1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2023 en de Ontwerpbegroting 2025 van de RID Utrecht.
  2. Aan de Raad voor te stellen bijgaande zienswijze aan te bieden aan het algemeen bestuur van de RID.

704194 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Orlandolocatie Di Lassostraat ten behoeve van 50 woningen

Beslissing:

  1. In te stemmen met de nota van zienswijzen 
  2. Het bestemmingsplan â€˜â€™Orlandolocatie Di Lassostraat", met planidentificatie NL.IMRO.0342.BPSOE0088-0301, het raadsvoorstel en het -besluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.