Openbare besluitenlijst 6 april

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. SL - 2474714

Onderwerp: Verkoop van 125 vierkante meter gemeentegrond naast de Valeriaanstraat 213 aan de eigenaar 

Beslissing: Verkoop van 125 vierkante meter gemeentegrond aan de eigenaar van de woning aan de Valeriaanstraat 213.

2. RU - 59204

Onderwerp: AVU lidmaatschap WSGO en uittreding gemeente Vijfheerenlanden 

Beslissing: 

 1. Kennis te nemen van de Raadsnotitie met bijlagen van AVU van 28 december 2020 en deze ter kennisname door te sturen naar de raad.
 2. Aan de raad voor te stellen geen zienswijze aan te bieden aan het algemeen bestuur van AVU met betrekking tot het lidmaatschap van de WSGO.
 3. Aan de raad voor te stellen om in te stemmen met de uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden.
 4. Aan de raad voor te stellen de bijgevoegde brief aan de AVU te sturen met betrekking tot de genomen besluiten.

3.  RU - 59203

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2022 van AVU 

Beslissing: 

 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van AVU.
 2. Aan de raad voor te stellen bijgaande zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 aan te bieden aan het dagelijks bestuur van AVU.

4. SL - 2479861

Onderwerp: Inzet middelen Kansrijke Start voor activiteiten Kansrijke Start 

Beslissing: De bij het Rijk aangevraagde middelen in te zetten voor activiteiten van de Kansrijke Start.

5. SL - 2374855

Onderwerp: Geen verlaging structurele subsidie aan BCF-instellingen in coronatijd

Beslissing: Structurele subsidie aan BCF-instellingen niet verlagen indien activiteiten niet door hebben kunnen gaan vanwege coronamaatregelen.

6. RU - 50164

Onderwerp: Beantwoording artikel 46-vragen CDA over tekorten RMN en positie werknemers RMN 

Beslissing: In te stemmen met de beantwoording van de vragen (ex artikel 46 Reglement van Orde) van de fractie van het CDA middels bijgaande concept-antwoordbrief.

7. RU - 2476654

Onderwerp: Beantwoorden vragen DSN over inzet verkeersregelaars corona (art. 46) 

Beslissing: De vragen van DSN over de inzet van verkeersregelaars tijdens de coronadrukte met bijgevoegde brief beantwoorden (volgens artikel 46 Reglement van Orde).

8. BV/FIN - 2470995

Onderwerp: Jaarrekening 2020 

Beslissing: 

 1. Instemmen met de jaarstukken 2020 (programmaverantwoording en jaarrekening), inclusief de deelvoorstellen:
  • de kredieten afsluiten zoals aangegeven in hoofdstuk 7.3 van de jaarrekening;
  • een bedrag van 1.230.000 euro oormerken zoals aangegeven in hoofdstuk 6.7 (resultaatbestemming) en deze gelden in 2021 ter beschikking stellen;
  • het na resultaatbestemming resterende voordelige saldo ad 551.000 euro toe te voegen aan de algemene reserve;
 2. De jaarstukken 2020 (programmaverantwoording en jaarrekening) aan de raad aanbieden, na finale bespreking april 2021.
 3. Instemmen met de jaarstukken 2020 (programmaverantwoording en jaarrekening), inclusief de deelvoorstellen:
  • de kredieten afsluiten zoals aangegeven in hoofdstuk 7.3 van de jaarrekening;
  • een bedrag van 1.230.000  euro oormerken zoals aangegeven in hoofdstuk 6.7 (resultaatbestemming) en deze gelden in 2021 ter beschikking stellen;
  • het na resultaatbestemming resterende voordelige saldo ad 551.000 euro toe te voegen aan de algemene reserve;
 4. De jaarstukken 2020 (programmaverantwoording en jaarrekening) aan de raad aanbieden, na finale bespreking april 2021.
Naar overzicht