Openbare besluitenlijst 6 december

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerp

3490506 - Ruimte

Onderwerp: Plan van Aanpak "Aanpak netcongestie op 2 bedrijventerreinen in Soest''

Beslissing: 

 1. In te stemmen met de uitvoering van het plan van aanpak "Aanpak netcongestie op 2 bedrijventerreinen in Soest".
 2. In te stemmen met het aanvragen van subsidie bij de Provincie Utrecht.
 3. In te stemmen om twee bedrijventerreinen formeel aan te melden bij de Provincie Utrecht om deel te kunnen uitmaken van het project ‘Proeftuinen in de energietransitie’.

340266 - Samenleving

Onderwerp: Wijziging Nadere regels 2023 voor maatschappelijke ondersteuning, beschermd wonen en landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang

Beslissing: 

 1. Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2023 vast te stellen.
 2. Nadere regels beschermd wonen 2023 vast te stellen.
 3. Nadere regels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2023 vast te stellen.

293569 - Ruimte

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen Soesterberg Noord, kamer 2 – voormalig Elmaterrein

Beslissing:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Soesterberg Noord, kamer 2 - voormalig Elmaterrein met plannummer NL.IMRO.0342.BPSTB0012.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage te leggen
 3. In te stemmen met de publicatiebrief.
 4. Op grond van artikel 6.12, lid 2 Wro geen exploitatieplan ter inzage te leggen, het kostenverhaal is op een andere wijze verzekerd.

322720 - Dienstverlening

Onderwerp: Interne audit Wpg

Beslissing: 

 1. Kennis te nemen van de interne audit Wpg.
 2. In te stemmen met het verbeterplan.

337889 - Ruimte

Onderwerp: Verhogen budget ''Klein onderhoud riolering''

Beslissing: 

 1. Kennis te nemen van de resultaten van de aanbesteding REA2022-09 "Ontstopping rioolverstoppingen voor de periode 2023-2036".
 2. De noodzakelijke verhoging van het budget 65790/43434 "klein onderhoud riolering" van jaarlijks 100.000 euro meenemen in de voorjaarsnota 2023.

350957 - Samenleving

Onderwerp: Anterieure overeenkomst Elmaterrein Soesterberg - Sterrenbergweg 46-48, 50-52

Beslissing: In te stemmen met het sluiten van de anterieure overeenkomst met ontwikkelaar N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) inzake een ontwikkeling van circa 56 woningen en de ontwikkeling van de aangrenzende openbare ruimte aan de Sterrenbergweg 46-48 en 50-52 en Batenburgweg 9 te Soesterberg (voormalig Elmaterrein, kamer 2).

359801 - Ruimte

Onderwerp: Collegevoorstel Bestemmingsplan Birkstraat 93-93a

Beslissing:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Birkstraat 93-93a".
 2. Het ontwerpbestemmingsplan “Birkstraat 93- 93a” en de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning voor een ieder ter inzage te leggen.
 3. Het ontwerpbesluit voor de ontheffing hogere waarde te inzage te leggen.
 4. Het eerder genomen besluit van 15 november 2022, komt hiermee te vervallen.

309640 - Samenleving

Onderwerp: Jaarrekening 2021 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief

Beslissing: 

 1. Kennis nemen van de jaarstukken 2021 van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief.
 2. De raad voor te stellen geen zienswijze naar voren te brengen op de jaarrekening 2021.