Openbare besluitenlijst 7 september

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. 110421 - Ruimte

Onderwerp: Collegevoorstel vaststellen bestemmingsplan Moerbessenberg

Beslissing:

 1. In te stemmen met de Nota van zienswijze Moerbessenberg
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Moerbessenberg en de Nota van zienswijzen aan de raad zenden ter vaststelling
 3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd

2. 110207 -  Ruimte

Onderwerp: verzoek om vooroverleg over bouw van 49 woningen Banningstraat 5-11

Beslissing:

 1. In te stemmen met de ingebruikname van gemeente grond achter/nabij de Banninghal voor de aanleg van parkeerplaatsen
 2. Af te wijken van het gestelde in de Parkeernota voor wat betreft de maximale loopafstand van parkeerplaatsen van woonfuncties
 3. In te stemmen met het verzoek om vooroverleg over de bouw van 49 woningen aan de Banningstraat 5-11 te Soesterberg

3. 109435 - Samenleving

Onderwerp: Artikel 46 vragen brand Soesterberg

Beslissing: In te stemmen met de beantwoording van de artikel 46 vragen.

4. 94367 - Samenleving

Onderwerp: Gunning streekomroep Eemland 1

Beslissing:

 1. De gemeenteraad voor te stellen positief te adviseren ten aanzien van de gunning voor omroep Eemland 1 voor de periode 2021-2026
 2. De gemeenteraad voor te stellen het budget voor de lokale omroep vanaf 2022 vast te stellen op 29.125 euro

5. 98059 - Samenleving

Onderwerp: Kwijtschelding huren sport 2de kwartaal 2021

Beslissing:

 1. De te betalen huur door buitensportverenigingen voor de sportgebouwen en sportvelden voor het tweede kwartaal van 2021 voor 45 procent kwijt te schelden
 2. De te betalen huur door binnensportverenigingen over het tweede kwartaal van 2021 kwijt te schelden voor het percentage van het gebruik dat de binnensportverenigingen niet hebben kunnen sporten en de huur kantines binnensportaccommodaties voor 100 procent kwijt te schelden
 3. De te betalen huur door overige huurders voor het tweede kwartaal 2021 kwijt te schelden voor het percentage van het gebruik dat de huurders niet hebben kunnen sporten
 4. De hierboven genoemde kwijtscheldingen voor de sportverenigingen voor bedrag van 60.676 euro te dekken uit de rijksmiddelen Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS) en de kwijtschelding overige huurders voor een bedrag van 2.706 euro te dekken uit de reeds eerder ontvangen algemene rijksmiddelen corona en dit te verwerken in de NJN 2021
 5. Via een burgemeestersbesluit de bevoegdheid tot het aanvragen en afhandelen van de hierboven genoemde TVS-bijdragen over te dragen aan het afdelingshoofd Samenleving en M. Ahlers (beleidsmedewerker sport)
 6. De gemeenteraad via bijgevoegde actieve raadsmail te informeren over dit besluit

6. 93479 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Verzoek Vooroverleg Ganzetrek naast 20

Beslissing:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het bouwen van een nieuwe woning aan de Ganzetrek naast nummer 20 in Soest
 2. Initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen om hiervoor een ontwerpbestemmingsplan op te stellen
Naar overzicht