Openbare besluitenlijst 8 december

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. Samenleving - 2346883

Onderwerp: Adviesnota Allonge anterieure overeenkomst Hooiweg 2

Beslissing: Instemmen met de Allonge anterieure overeenkomst Hooiweg 2 met de ontwikkelaar inzake een ruimtelijke ontwikkeling op het adres Hooiweg 2 en 12.

2. Samenleving - 2436834

Onderwerp: Adviesnota Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Soest

Beslissing: 

 1. Instemmen met een beslistermijn van 8 weken voor toelating tot de schuldhulpverlening zoals voorgesteld in de bijgesloten ontwerpverordening beslistermijn schuldhulpverlening Soest.
 2. De ontwerpverordening voor vaststelling (terugwerkend tot en met 1 januari 2021) aanbieden aan de gemeenteraad van Soest.

3. DV - Vergunning & Handhaving - 2428739

Onderwerp: Adviesnota Reactie op rapport "Brandveiligheid bij zorginstellingen onder de loep" van GS van Utrecht

Beslissing: 

 1. Aanbevelingen van de provincie implementeren in de organisatie en oppakken met de VRU.
 2. Schriftelijke reactie geven op de aanbevelingen van de provincie.

4. Samenleving - 2438054

Onderwerp: Adviesnota Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Soest 2021

Beslissing: 

 1. Instemmen met de bijgesloten ontwerpverordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Soest 2021.
 2. De ontwerpverordening voor vaststelling (terugwerkend t/m 1-1-2021) aanbieden aan de raad van Soest.

5. Ruimte - 2441450

Onderwerp: Adviesnota Tijdelijke ontheffing van de Winkeltijdenverordening voor Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag

Beslissing: In aanvulling op het collegebesluit van 31 maart 2020, instemmen met de eenmalige ontheffing van de Winkeltijdenverordening en de winkeltijden voor alle levensmiddelenwinkels op Eerste Kerstdag 25 december 2020 en Nieuwjaarsdag 1 januari 2021. Op voornoemde dagen mogen de winkeliers:

 • a) vanaf 8.00 uur open zijn voor speciale doelgroepen;
 • b) vanaf 10.00 uur openen voor regulier winkelend publiek tot 18.00 uur

6. Ruimte - 2438347

Onderwerp: Adviesnota Samenwerkingsovereenkomst WPE en gemeente Soest inzake ruiteren en mennen 2021-2024

Beslissing: 

 1. Instemmen met het continueren van de samenwerking met de Warmbloed Paardenfokvereniging Eemland (WPE) van 2021 tot en met 2024 inzake het ruiteren en mennen in gemeente Soest en hiertoe bijgevoegde overeenkomst te ondertekenen;
 2. Kennis te nemen van het concept burgemeestersbesluit om wethouder A. Treep-van Hoeckel op te dragen de overeenkomst te ondertekenen.

7. Ruimte - 2435455

Onderwerp: Adviesnota Intentieovereenkomst inzake invoeren betaald ruitervignet voor de Utrechtse Heuvelrug

Beslissing: 

 1. Instemmen met een gezamenlijk systeem van gebruikersbijdragen voor paardenpaden op de Utrechtse Heuvelrug en hiertoe de intentieovereenkomst te ondertekenen;
 2. Kennisnemen van het concept-burgemeestersbesluit om wethouder A. Treep-van Hoeckel op te dragen de intentieovereenkomst te ondertekenen.

8. Ruimte - 2425338

Onderwerp: Adviesnota Overeenkomst van opdracht met het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei (RBT)

Beslissing:

 1. Instemmen met de Overeenkomst van opdracht 2021-2023 met het Regionaal Bureau voor Toerisme en de overeenkomst aan te gaan voor een periode van 3 jaar voor een totaalbedrag van € 170.631;
 2. Afwijken van de uitvoeringsregels en enkelvoudig onderhands aanbesteden

9. Staf - 2438579

Onderwerp: Adviesnota Regionaal afwegingskader rechtmatigheid zorglevering in verband met corona

Beslissing: Instemmen met het regionaal afwegingskader rechtmatigheid zorglevering in verband met corona.

10. Samenleving - 2426890

Onderwerp: Adviesnota Vaststellen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) door gemeenteraad

Beslissing: De voorlopige aanwijzing Wvg van 10 november 2020 laten vaststellen door de gemeenteraad in haar vergadering van 4 februari 2021 op basis van bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit.

11. Ruimte - 2310980

Onderwerp: Adviesnota Vaststellen bestemmingsplan '1e Heezerlaantje naast nr. 7'

Beslissing: 

 1. Instemmen met de Nota van zienswijzen;
 2. Het bestemmingsplan ‘1e Heezerlaantje naast nr. 7’, het raadsvoorstel en het raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voorleggen;
 3. De gemeenteraad voorstellen geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.

12. Ruimte - 2439026

Onderwerp: Adviesnota Pilot kabelgoottegel voor opladen elektrische auto's.

Beslissing: Instemmen met het uitvoeren van een pilot met de kabelgoottegel.

13. Ruimte - 2428737

Onderwerp: Adviesnota Wob-verzoek over het onderzoek conform de opdracht van de raad van 19 mei 2020 in de zaak Van Dorresteijn, Peter van den Breemerweg t/o 1 en 3.

Beslissing: 

 1. Openbaarmaking van de gevraagde documenten uit de inventarislijst met uitzondering van de persoonsgegevens met de nummers: 1, 3, 5 t/m 7, 11 en 12;
 2. Weigering openbaarmaking van de gevraagde documenten uit de inventarislijst met de nummers 2, 4, 8, 9, 10, 13 en 14.

14. Ruimte - 2442057

Onderwerp: Adviesnota Stand van zaken Programma Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg middels Tussenrapportage 2020

Beslissing: 

 1. Kennisnemen van Tussenrapportage Programma Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg 2020;
 2. Tussenrapportage met oplegbrief ter inzage leggen aan de gemeenteraad van Soest ter informatie.

15. DV - Handhaving & Vergunning - 2442816

Onderwerp: Adviesnota Carbidschieten tijdens jaarwisseling

 1. Raadsbesluit ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorleggen;
 2. Raad voorstellen algeheel verbod op carbidschieten in Algemene Plaatselijke Verordening op te nemen;
 3. Raad voorstellen het carbidschieten te reguleren in de Algemene Plaatselijke Verordening.
Naar overzicht