Openbare besluitenlijst 8 juni

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. 77776 - Dienstverlening

Onderwerp: Verlenen omgevingsvergunning voor twee zeecontainers aan de Bosstraat 137 te Soest

Beslissing: Af te wijken van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) bij het verlenen van omgevingsvergunning voor twee zeecontainers aan de Bosstraat 137 te Soest onder de voorwaarde dat de twee containers in eenzelfde donkergroene of donkergrijze kleur worden geverfd.

2. 75967 - Ruimte

Onderwerp: In kennis stellen van uitspraak rechtbank over verzoek bestemmingsplan wijzigen Amersfoortsestraat 126B, recreatieterrein Het Jachthuis

Beslissing:

 1. Kennis nemen van de uitspraak tot het gegrond verklaren van het verzet maar ongegrond verklaren van het beroep
 2. Over gaan tot betaling van de proceskosten in de verzetszaak

3. 75933 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Jaarverslagen klachten 2020

Beslissing:

 1. Kennisnemen van het jaarverslag Ombudsman Soest 2020
 2. Het jaarverslag Ombudsman Soest 2020 aanbieden aan de raad
 3. Het jaarverslag "Behandeling klachten over bestuurders en medewerkers van de gemeente Soest 2020" vaststellen.

4. 75499 - Ruimte

Onderwerp: Definitief aanwijzingsbesluit locaties ondergrondse afvalcontainers

Beslissing:

 1. De Nota van Antwoord zienswijzen vast te stellen
 2. Aan alle indieners van een zienswijze de nota na vaststelling toe te zenden
 3. Het definitieve aanwijzingsbesluit voor de locaties van de ondergrondse containers restafval vast te stellen

5. 74200 - Samenleving

Onderwerp: Plan Extra Inzet Jeugd en Jongeren

Beslissing:

 1. In te stemmen met de offerte van Stichting Balans
 2. De kosten van 50.380,60 euro te dekken uit de door het Rijk verstrekte compensatiemiddelen

6. 73895 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: ENSIA 2020 herstel verklaring

Beslissing:

 1. De bijgaande ENSIA 2020 collegeverklaring vaststellen
 2. De stukken uiterlijk 15 juli 2021 ter inzage leggen aan de gemeenteraad

7. 73466 - Ruimte

Onderwerp: Principeverzoek Lange Brinkweg 8 Soest

Beslissing: Geen medewerking te verlenen aan de bouw van een extra woning achter Lange Brinkweg 8

8. 69043 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Bestemming van het aan de gemeente Soest geschonken Alouette-rotorblad

Beslissing: Het Alouette-rotorblad in bruikleen uit te geven aan de Stichting Alouette Museum Barneveld

9. 71195 - Samenleving

Onderwerp: Jaarverantwoording kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 2020

Beslissing:

 1. Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 vast te stellen
 2. De vastgestelde jaarverantwoording te zenden aan de Inspectie van het Onderwijs
 3. De raadsinformatiebrief jaarverantwoording Kinderopvang 2020 vast te stellen
Naar overzicht