Openbare besluitenlijst 8 november

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerp

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

323566 - Ruimte

Onderwerp: Wijziging DVO Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug NPUH

Beslissing: In te stemmen met de financiële verhoging van het DVO Stichting NPUH voor het jaar 2022 en 2023.

305456 - Ruimte

Onderwerp: Herziene versie Leidraad Fysieke Leefomgeving deel 3 Inrichting en materialen

Beslissing: In te stemmen met de herziene versie van de Leidraad Fysieke Leefomgeving deel 3 Inrichting en Materialen en daarbij kennis te nemen van de nota van wijzigingen.

301555 - Samenleving

Onderwerp: Tarievenbesluit 2023 peuteropvang en voorschoolse educatie

Beslissing:

In de uitvoering van de regeling kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie

  1. De vaste opslag, reguliere opslag en de opslag voor VVE-geïndiceerde peuters voor het jaar 2023 respectievelijk vaststellen op 0,50, 2,30 en 2,95 euro per uur.
  2. De Ouderbijdragetabel 2023 vaststellen op basis waarvan ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag een gedeelte van de opvangkosten zelf betalen.

332938 - Ruimte

Onderwerp: Hart van de Heuvelrug Adviesnota

Beslissing:

  1. Kennis nemen van Tussenrapportage Programma Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg 2022.
  2. Tussenrapportage met oplegbrief ter inzage leggen aan de gemeenteraad van Soest ter informatie.