Openbare besluitenlijst 9 maart

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. Samenleving - 2463703

Onderwerp: Verzoek van SKOSS tot verhuur van onderwijsruimte in de Carolusschool ten behoeve van kinderopvang.

Beslissing: In te stemmen met het verzoek van Skoss van verhuur van onderwijsruimte in de Carolusschool aan Topkids ten behoeve van kinderopvang (peuterspeelzaal, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang).

2. Dienstverlening/Vergunning&Handhaving - 2463666

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst RUD-Soest 2021

Beslissing: De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de RUD Utrecht af te sluiten voor het jaar 2021.

3. Bedrijfsvoering/B&A - 2468488

Onderwerp: Aangaan contract met BDU voor de voortzetting gemeentelijke publicaties in de lokale krant

Beslissing: 

  1. In te stemmen met het voortzetten van gemeentelijke publicaties (informatie en bekendmakingen) in de lokale kranten.

  2. In te stemmen met het sluiten van een nieuwe overeenkomst met de BDU voor de gemeentelijke informatieverstrekking.

  3. In te stemmen met het afzien van meervoudig onderhandse aanbesteding voor de gemeentelijke informatieverstrekking.

4. Samenleving - 2422075

Onderwerp: Projectplan 'Join Us' van de partijen in de sociale basis voor jongeren in coronatijd

Beslissing: In te stemmen met de financiering van het project 'Join us' van Stichting Balans en Welzin.

5. Ruimte - 240713

Onderwerp: Instemmen met beantwoording brief van de heer S. voor de aansprakelijk-stelling voor gederfde inkomsten vanwege gang van zaken rondom verkoop Officierscasino Kampweg 51

Beslissing: Instemmen met de afwijzende antwoordbrief op de ingebrekestelling van de gemeente Soest.

6. Ruimte - 1966868

Onderwerp: Vaststellen ontwerp locatieplan ondergrondse restafvalcontainers

Beslissing: 

  1. Het ontwerp locatieplan voor de realisatie van ondergrondse restafvalcontainers vast te stellen en vrij te geven voor inspraak.

  2. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) van toepassing te verklaren op het vaststellen van dit ontwerp locatieplan.

7. Ruimte - 2449293

Onderwerp: Afhechten Gemeentelijk Duurzaamheidsplan 2016-2020

Beslissing: 

  1. Kennis te nemen van de afronding en afhechting van het Gemeentelijk Duurzaamheidsplan 2016-2020 (eindrapport).
  2. In te stemmen met het aanbieden van het eindrapport en begeleidend schrijven aan de gemeenteraad ter informatie.

8. Ruimte - 2464976

Onderwerp: Aanpassing Afwijkingenbeleid 2020

Beslissing: Instemmen met de afwijzende antwoordbrief op de ingebrekestelling van de gemeente Soest.

9. Samenleving - 2453390

Onderwerp: Mandaat- en aanwijzingsbesluit college - DPG GGDrU

Beslissing: De directeur publieke gezondheid aan te wijzen als toezichthouder op de kinderopvang als bedoeld in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en hoofdstuk Va, artikel 58r van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze aanwijzing geldt tot het tijdstip waarop artikel 58r uit de Wet publieke gezondheid over het toezicht op de kinderopvang in het kader van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 vervalt.

Naar overzicht