Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Scroll de tabel om meer te zien
12 mei Besluiten college
1. DV/V&H
(2336181)
Milieu VTH (Vergunning Toezicht en Handhaving) Jaarprogramma 2020, Jaarverslag 2019 en evaluatie VTH beleid RUD Utrecht-Soest
Beslissing Het Milieu VTH Jaarprogramma 2020, het Jaarverslag 2019 RUD Utrecht- Soest en de tussentijdse evaluatie van het VTH milieubeleid 2017-2021 vast te stellen.
2. SL
(2326405)
Zienswijze Jaarrekening 2019 RWA (Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving)
Beslissing 1. Kennis nemen van de concept jaarrekening 2019 RWA.
2. Deze ter vorming van een zienswijze aanbieden aan de gemeenteraad.
3. SL
(2326405)
Zienswijze meerjarenbegroting 2021- 2024 RWA (Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving)
Beslissing 1. Kennis nemen van de meerjarenbegroting RWA 2021-2024.
2. Deze ter vorming van een zienswijze aanbieden aan de gemeenteraad.
4. BV/PIM
(2339693)
Bestuurlijke verantwoording Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)
Beslissing 1. Vaststellen ENSIA-verantwoordingsrapportages BAG-, BGT-, en BRO-registraties.
2. Vaststellen en ondertekenen Collegeverklaring Informatiebeveiliging Suwinet (met bijlage).
3. Vaststellen en ondertekenen Letter of Representation (LOR, de schriftelijke bevestiging door de gemeente).
4. Raad informeren via ter inzagelegging van de onder 1,2 genoemde stukken.
5. DV/V&H
(2342250)
Afwijzen verzoek om handhaving Insingerstraat 39 te Soest
Beslissing Voorstel tot besluit: Het verzoek om handhavend op te treden af te wijzen.
6. RU
(2336502)
Beheer Heidecorridor Soestduinen - Lizard Lane
Beslissing 1. In te stemmen met de afspraken met betrekking tot het beheer van de Lizard Lane en hiertoe bijgevoegde overeenkomst te ondertekenen.
2. In te stemmen met de overdracht van het financieel penvoerderschap van Stichting Het Utrechts Landschap aan Waterbedrijf Vitens.
3. In te stemmen met de bijbehorende structurele beheerkosten ad. € 4.824 en deze te dekken uit het budget voor het Bosbeheer.
7. RU
(2332531)
P&C Stukken RMN
Beslissing 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 RMN.
2. Kennis te nemen van Begrotingswijziging RMN 2020.1.
3. Kennis te nemen van Ontwerpbegroting 2021 RMN.
4. Aan de raad voor te stellen bijgaande zienswijze aan te bieden aan het algemeen bestuur van RMN.
8. RU
(2344184)
Bouwstenen voor een visie toekomstige bedrijventerreinen Regio Amersfoort
Beslissing 1. Kennis te nemen van het voornemen van de Regio Amersfoort om gezamenlijk een programmering voor de bedrijventerreinen op te stellen.
2. akkoord te gaan met de eindrapportage “Bouwstenen voor een visie toekomstige bedrijventerreinen Regio Amersfoort”.
3. In te stemmen met het inbrengen van deze eindrapportage bij het maken van vervolgafspraken voor het programmeren van bedrijventerreinen in Regio Amersfoort en dat in te brengen in het proces om te komen tot het ‘Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2020-2030’ en de (provinciale) omgevingsvisie.
4. De raad met bijgevoegd bericht te informeren.
9. SL
(2342918)
Aanbesteding aanleg en renovatie sportvelden Bosstraat
Beslissing Het definitief gunnen van de opdracht om (kunstgras)sportvelden aan te leggen en te Renoveren aan de Bosstraat aan Topgrass B.V. uit Sint-Oedenrode indien er geen bezwaren worden ingediend tegen het voornemen tot gunnen aan Topgrass B.V.
10. RU
(2344087)
Antwoordbrief bouwgerelateerde partijen inzake RO procedures
Beslissing Akkoord met bijgaande antwoordbrief.
11. ST
(2333320)
Provinciale Beoordelingsbrief IBT Omgevingsrecht 2018
Beslissing 1. Kennis nemen van de provinciale beoordelingsbrief IBT Omgevingsrecht 2018.
2. Uitvoering geven aan de door de provincie gedane aanbevelingen.
3. De raad via de bijgevoegde raadsinformatiemail informeren over de provinciale beoordelingsbrief.
Naar overzicht