Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

9 oktober 2019 Besluiten college
1. RU
2216565
Verwijderen verkeerd geparkeerde fietsen
Beslissing 1. In te stemmen met het uitvoeringsbesluit verwijderen weesfietsen en fout geparkeerde fietsen door in te stemmen met het protocol handhaving en in te stemmen met een aantal beheersgebieden waarbinnen wordt gehandhaafd.
2. Toezichthouders (BOA’S) en medewerkers van het service team te mandateren voor het toepassen van (spoedeisende) bestuursdwang voor zover het gaat om overtredingen op basis van de artikelen 5:5, 5:11 en 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening Soest
2. RU
2234806
Bestemmingsplan Jachthuislaan 55 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen
Beslissing 1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen.
2. Het bestemmingsplan ‘Jachthuislaan 55’ de Nota van zienswijzen en het raadsvoorstel en raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het kostenverhaal op een andere wijze is verzekerd.
3. BV/B&A
2245557
Informatieve brief aan de medewerkers in verband met de Wnra
Beslissing Instemmen met de bijgevoegde informatieve brief inzake de invoering van de Wnra en kennis genomen van de planning m.b.t. de communicatie over de Wnra.
4. RU
2145060
Ontwerpwijzigingsplan Eigendomweg naast 151
Beslissing 1. Instemmen met de aanvraag om het wijzigingsplan en de omgevingsaanvraag gecoördineerd voor te bereiden conform Coördinatieverordening Soest 2014.
2. Instemmen met het ontwerpwijzigingsplan Eigendomweg naast 151 en de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van een woning.
3. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Eigendomweg naast 151’ en de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van een woning gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage te leggen.
4. Op grond van artikel 6.12, lid 2 Wro geen exploitatieplan ten inzage te leggen, het kostenverhaal is op een andere wijze verzekerd.
5.RU
2244961
Artikel 46 vragen stikstof
Beslissing 1. Akkoord met beantwoording artikel 46 vragen over gevolgen de stikstofuitspraak van de Raad van State voor Soest.
2. Raad informeren.
6. SL
2228129
Evaluatie subsidieregeling Innovatiefonds Sociaal Domein
Beslissing 1. Opdracht te geven om de subsidieregeling Innovatiefonds Sociaal Domein per 1 januari 2020 aan te passen:
a. Formuleren van scherpere criteria op basis van doelstellingen doorontwikkeling sociale basis.
b. Verkorten van de maximale subsidieperiode van drie naar twee jaar.
c. Verplichten van de subsidieontvangers om de klanttevredenheid en de effecten van subsidies te meten.
2. De mogelijkheden en draagvlak voor het versterken van het eigenaarschap van lokale organisaties t.o.v. het innovatiefonds te onderzoeken.
   
Naar overzicht