Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

10 december Besluiten college
1. RU
(2271925)
Urgentieverklaring bewoners Moerbessenberg
Beslissing Urgentie verlenen aan de bewoners van de te saneren woningen aan de Moerbessenberg in Soesterberg, conform bijlage 1 (vertrouwelijk)
2. SL
(2267015)
Uurtarieven peuteropvang/ voorschoolse educatie 2020
Beslissing 1. Het uurtarief 2020 Peuteropvang vast te stellen op € 10,15.
2. Het uurtarief 2020 Peuteropvang in de dagopvang vast te stellen op € 8,65.
3. De beide aanbieders van Peuteropvang hiervan op de hoogte te stellen met bijgevoegde brief.
3. SL
(2227397)
Evaluatie Koningsdag 'nieuwe stijl' en voortgang komende jaren
Beslissing Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad het volgende voor:
1. Kennis te nemen van de evaluatie Koningsdag 2018/19.
2. In te stemmen met de voortzetting van de organisatie van Koningsdag 'nieuwe stijl'.
3. In te stemmen met een max. reserve van € 5.000 voor onvoorziene tegenvallers.
4. DV/V&H
(2268368)
Soesterbergsestraat 2: besluit op aanvraag bouw 45 appartementen
Beslissing Een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 45 appartementen aan de Soesterbergsestraat 2.
5. SL
(2274300)
Tijdelijke benoeming dhr. H.O. Franken als lid bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein
Beslissing Instemmen met tijdelijke benoeming dhr. H.O. Franken als lid bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein.
6. RU
(2268598)
Programma Energietransitie 2020 – 2025
Beslissing De raad voor te stellen:
- het Programma Energietransitie vast te stellen.
Het college ziet de opgave als een logische consequentie van de doelstelling zoals geformuleerd in de startnotitie.
Op dit moment zijn er nog onvoldoende middelen om het hele programma in het voorgenomen tempo uit te voeren.
In 2020 zal gemeentebreed de afweging tussen de ambities en beschikbare middelen gevoerd moeten worden, inclusief de consequenties die dit voor de afzonderlijke ambities heeft.
7. SL
(2269833)
Sportgebruik en gebruik van BSO Zippies in sportboulevard de Engh
Beslissing Het verzoek van Zippies aan de gemeente om garanties te verstrekken over het gebruik van de Sportboulevard de Engh in de huidige situatie en in de toekomst af te wijzen en in te stemmen met de brief aan K'nijntje & Zippies (zaaknummer 2269833).
8. BV/B&A
(2272268)
Actualisatie Uitvoeringsregels Inkoop en Aanbestedingen
Beslissing De geactualiseerde Uitvoeringsregels Inkoop en Aanbestedingen vaststellen en bepalen dat deze in werking treden per 1 januari 2020.
9. SL
(2270580)
Inkoop Zorg en ondersteuning Sociaal Domein regio Amersfoort
Beslissing Dat het Regionaal Inkoop en Subsidie Bureau (RISB) namens de regio Amersfoort bij de zorgaanbieders Jeugd, Wmo en Ondersteuning met noodzakelijk verblijf zorg inkoopt voor het jaar 2020 en in dit kader besluit:
1. a. Voor Veilig Thuis, in lijn met de afspraken met de zes samenwerkende regio’s, vooralsnog als regio een bedrag te beschikken van € 1.937.746 voor de eerste helft van 2020. Voor de gemeente Soest betreft dit € 177.616.
b. In 2020 op basis van de realisatie in het eerste half jaar en het resultaat van onderhandelingen met de rijksoverheid samen met de zes regio’s te besluiten over de bekostiging van Veilig Thuis in de tweede helft van 2020.
c. Voor SAVE als regio in 2020 een bedrag te reserveren ter hoogte van € 7.127.071 en hiervan vooralsnog 95% als subsidie te verstrekken. Waarbij SVMN de opdracht krijgt om samen met gemeenten de benodigde budgetten te laten dalen door inzet op preventie. Voor de gemeente Soest betreft dit € 987.330.
d. Voor inloop GGZ een subsidie te verstrekken van € 438.065. Voor de gemeente Soest betreft dit € 23.729.
2. a. De loon- en prijs indexpercentages voor de tarieven voor Jeugd en Wmo in 2020 vast te stellen op 2,84% en de uitzonderingen op dit indexpercentage vast te stellen.
b. De berekeningswijze voor de indexpercentages Jeugd en Wmo vanaf 2020 vast te stellen op basis van een mengpercentage, bestaande uit 90% looncomponent (OVA-index) en 10% prijscomponent (consumenten prijsindex van het CBS).
De afspraken op risicodeling 2019-2022 vastgelegd in de collegebesluiten van september 2018, met terugwerkende kracht tot 2019, zodanig te interpreteren dat de risicoverevening ook van toepassing is op verblijf en crisis jeugd geleverd door andere aanbieders dan de breed spectrum aanbieders.
3. De afspraken op risicodeling 2019-2022 vastgelegd in de collegebesluiten van september 2018, met terugwerkende kracht tot 2019, zodanig te interpreteren dat de risicoverevening ook van toepassing is op verblijf en crisis jeugd geleverd door andere aanbieders dan de breed spectrum aanbieders.
10. BV/FIN
(2272857)
Vaststelling definitieve ozb-tarieven 2020
Beslissing De raad voorstellen de ozb-tarieven 2020 vast te stellen, overeenkomstig het bijgevoegde raadsvoorstel.
11. BV/B&A
(2272540)
Aangaan contract met BDU voor gemeentelijke publicaties
Beslissing 1. In te stemmen met het afzien van meervoudig onderhandse aanbesteding van de gemeentelijke publicaties.
2. In te stemmen met het sluiten van een nieuwe overeenkomst met de BDU voor de gemeentelijke informatieverstrekking.
3. In te stemmen met een nieuwe opzet waarbij we de bekendmakingen en informatiepagina met elkaar integreren.
12. DV/BZ
(2269704)
Actualisering rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) 2020
Beslissing 1. De rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) te actualiseren.
2. De actualisering in laten gaan per 01-01-2020.
13. RU
(2279931
Procesverbetering aanvragen elektrische laadpalen
Beslissing 1. 'Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen' te herzien.
2. Plan van aanpak voor procesverbetering laadpalen vast te stellen.
14. RU
(2269369)
Verzoek vooroverleg verbouw deel winkel/opslagruimte Soesterbergsestraat 3a tot 2 studio’s
Beslissing In principe geen medewerking verlenen aan het verzoek Soesterbergsestraat 3a te verbouwen tot 2 studio’s.
15. RU
(2268108)
Groen van Prinstererstraat 41 verbouw tot twee of drie woningen
Beslissing 1. In principe geen medewerking verlenen aan het verzoek tot verbouw Groen van Prinstererstraat 41 tot twee of drie woningen.
2. De aanvrager uitnodigen een aangepast plan in overleg te brengen.
16. RU
(2255517)
Verzoek om vooroverleg voor het realisering van twee horecagelegenheden aan de Richelleweg
Beslissing Geen medewerking te verlenen aan het realiseren van 2 horecagelegenheden ter plaatse van de carpoolplaats ‘Carpoolplein P+R Soesterberg’ aan de Richelleweg.
Naar overzicht