Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

11 juni Besluiten college
1. SL
2200639
Correctie uurtarief Hulp bij het huishouden
Beslissing 1. Het uurtarief HH terugwerkend vanaf 1-1-2019 te corrigeren van € 27,00 naar € 27,60
2. De raad via de Najaarsnota te vragen de structurele kosten ad € 60.000,- behorende bij dit voorstel te dekken uit de stelpost prijsontwikkelingen voor het sociaal domein
2. SL
2201380
Uitvoeringsovereenkomst subsidie MEE UGV 2019
Beslissing 1. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst met MEE Utrecht, Gooi & Vechtstreek voor 2019
2. De uitvoeringsovereenkomst ter ondertekening te sturen naar MEE UGV
3. STAF
2203530
Vragen ex artikel 46 RvO van DSN over de burgerpeiling Waar staat je gemeente
Beslissing In te stemmen met de beantwoording conform de bijgevoegde antwoordbrief
4. DV/V&H
2197140
Vragen fractie Democraten Soest Natuurlijk ex. art. 46 RvO over kappen in het broedseizoen Oude Tempellaan 1
Beslissing In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de artikel 46 vragen van de fractie Democraten Soest Natuurlijk
5. DV/V&H
2201586
Informatieplicht energiebesparing: mandaatverlening RUD Utrecht voor het gebruik van het E-loket van de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland)
Beslissing Mandaat te verlenen aan de medewerkers van de RUD Utrecht voor het inzien, verkrijgen en gebruiken van informatie, die inrichtingen hebben verstrekt via het E-Loket van de RVO in het kader van artikel 2.15, tweede lid Activiteitenbesluit
6. SL
(2198197
Uitvoeringsovereenkomst subsidie Welzin 2019
Beslissing 1. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst met Welzin voor 2019
2. De uitvoeringsovereenkomst ter ondertekening te sturen naar Welzin
7. BV/PIM
2188944
Jaarrekening 2018 RID en Ontwerp Begroting 2020 RID
Beslissing 1. Instemmen met de Jaarrekening 2018 en de Ontwerp Begroting 2020 van de RID Utrecht
2. De concept zienswijze van de raad over de Jaarrekening 2018 en de Ontwerp begroting 2020 voorleggen aan de raad
8. RU
2057463
Vaststelling bestemmingsplan Veenzoom 2
Beslissing 1. In te stemmen met de concept-Nota van zienswijzen en (ambtshalve) wijzigingen
2. Het gewijzigde bestemmingsplan Veenzoom 2 het raadsvoorstel, de Nota van zienswijzen en het raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen
3. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd
9. RU
2197333
Plan van aanpak programma energietransitie
Beslissing Het plan van aanpak voor het programma energietransitie vast te stellen
10. SL
2197805
Artikel 46 vragen van Fractie D66o ver bijstandsfraude BBS II en verhoormethoden
Beslissing Instemmen met beantwoording art. 46 vragen over bijstandsfraude BBS II en verhoormethoden
11. DV/V&H
2201590
Jaarverslag handhaving Wabo 2018 en uitvoeringsprogramma Wabo 2019
Beslissing Vaststellen jaarverslag Handhaving Wabo 2018 en uitvoeringsprogramma Handhaving Wabo 2019
12. RU
2203978
Realiseren van landschapselementen in Soest binnen het Platform Kleine landschapselementen
Beslissing 1. De aanleg, het herstel en beheer van kleine landschapselementen te realiseren binnen het Platform Kleine landschapselementen
2. De inhoud van de SamenwerkingsovereenkomstPlatform Kleine landschapselementen vast te stellen
3. Kennis te nemen van het conceptburgemeestersbesluitom wethouder A. Treep van Hoeckel op te dragen de Samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen
13. STAF
2198307
Verantwoording Interbestuurlijk Toezicht 2018
Beslissing 1. Vaststellen van de Verantwoording Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2018
2. De raad actief informeren over de IBTrapportages 2018 via een raadsbrief van de portefeuillehouder Middelen
3. De IBT-rapportages 2018 toezenden aan de betreffende externe toezichthouders
14. BV/B&A
2203966
Verlenging inhuurovereenkomst teamleider
Beslissing Op grond van het aanbestedingsbeleid toestemming te verlenen om een opdracht 1-op-1 te gunnen aan de huidige teamleider en de huurovereenkomst te verlengen tot en met 15augustus 2019
15. BV
2201978
Kadernota 2020
Beslissing 1. In te stemmen met de Kadernota 2020 en specifiek:
a. De aangegeven beleidsrichting 2020 e.v. (zoals in hoofdstuk 2 verwoord
b. De financiële uitgangspunten (zoals in hoofdstuk 3 verwoord
c. Het procesvoorstel om te komen tot een sluitende begroting (in hoofdstuk 3.4 verwoord
2. De Kadernota 2020 met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen aanbiedenaan de raad met bijgevoegd raadsvoorstel
Naar overzicht