Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

12 maart Besluiten college  
1. RU
2157128
Beantwoording van vragen ex artikel 46 Reglement van Orde inzake het bouwen van een woning buiten de rode contour aan de Ferdinand Huycklaan tussen 9 en 11  
Beslissing Instemmen met de beantwoording van de artikel 46 RvO vragen van DSN over het bouwen buiten de rode contour aan de Ferdinand Huycklaan  
2. RU
2063696
Ontwerpbestemmingsplan Molenstraat tussen 137 en 157  
Beslissing 1. Kennis nemen van het ontwerpbestemmings-plan Molenstraat tussen 137 en 157
Het ontwerpbestemmingsplan Molenstraat tussen 137 en 157 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage te leggen
3. Op grond van artikel 6.12, lid 2 Wro geen exploitatieplan ten inzage te leggen, het kostenverhaal is op een andere wijze verzekerd
4. Verkoop van ca. 2.421 m² grond gelegen aan de Molenstraat aan AMVEST Development Real Estate B.V., kadastraal bekend gemeente Soest, sectie K, nummer 2594 ged., conform bijgesloten concept koopovereenkomst en op basis van het ontwerpbestemmingsplan Molenstraat tussen 137 en 157
 
3. SL
2141658
Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ 2019  
Beslissing 1. Vaststellen Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ 2019
2. Intrekken de Beleidsregels terugvordering op grond van de Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren gemeente Soest 2010 en de Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Soest 2010
 
4. DV
2158236
Inkoop auto met kraan Serviceteam  
Beslissing 1. De volgende auto aan te schaffen: auto met kraan buitendienst: kosten € 65.070,-.
2. De kosten te dekken vanuit bestaande krediet uit de reserve vervanging voertuigen
3. Een extra bijdrage van € 20.000,- uit de reserve vervanging voertuigen aan de raad te vragen bij de voorjaarsnota 2019 ter dekking van de kosten voor de auto met kraan
4. Akkoord te gaan met de onderhandse aanbesteding voor de aanschaf van de auto
 
5. SL
2154215
Consultatie Concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 Bureau RVS  
Beslissing 1. Kennis te nemen van de concept versie van de Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022
2. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met bijgevoegde concept reactiebrief
 
6. SL
2154215
Inrichten tijdelijke parkeerplaats op het Nassauplantsoen tijdens sluiting parkeerplaats Albert Heijn aan de Van Weedestraat  
Beslissing 1. Medewerking te verlenen aan het tijdelijk aanleggen van parkeerplaatsen voor de duur van drie weken door gebruik te maken van de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan
2. De kosten van realisatie, te weten € 14.855,- ten laste te brengen van programma 3 Economie (€ 8.500,-; geen dekking) en programma 2 Verkeer (dekking uit budget kleine verkeerskundige maatregelen € 6.355,-)
3. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde brief aan de Winkeliersvereniging Van Weedestraat
 
     
Naar overzicht