Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

12 november Besluiten college
1. SL
(2231323)
Herziene adviesnota: Vaststellen aangepaste versie statuten Stichting Meerkring
Beslissing: De raad voor te stellen de aangepaste statuten van Stichting Meerkring vast te stellen en hiermee deelnemer te worden van Stichting Meerkring openbaar onderwijs.
2. SL
(2257577)
Aanpassing gemeenschappelijke regeling RWA
Beslissing: De raad vragen toestemming te verlenen aan het college van B&W voor de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) naar aanleiding van:
1. Invoering van de wet normalisatie rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020.
2. Opnemen tijdstip van betaling van de gemeentelijke bijdrage.
3. RU
(2260656)
Begrotingswijziging 2-2019 en 1-2020 van AVU
Beslissing: 1. Kennis te nemen van de begrotingswijzigingen 2-2019 en 1-2020.
2. Aan de raad voor te stellen een zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen bij het Algemeen Bestuur van AVU.
4. STAF
(2210838)
De concept planningskalender 2019-10 aan de Agendacommissie aan te bieden
Beslissing: De concept planningskalender 2019-10 aan de Agendacommissie aan te bieden.
5. RU
(2262683)
Afronding woningbehoefteonderzoek
Beslissing: 1. Het woningbehoefteonderzoek ter kennisgeving aannemen.
2. Rapport is bedoeld om als onderlegger te gebruiken voor het Masterplan Wonen.
6. DV/V&H
(2155476)
Vaststelling Handhavingsbeleid 2020-2023
Beslissing: 1. Het Handhavingsbeleid 2020-2023 vast te stellen.
2. De periodieke last onder dwangsom in beginsel te vervangen voor een eenmalige dwangsom.
7. SL
(2263352)
Raadsinformatiebrief Stand van zaken breed spectrum (specialistische jeugdhulp)
Beslissing: De informatiebrief Stand van zaken breed spectrum (specialistische jeugdhulp) naar de raad te versturen.
8. BV/B&A
(2262302)
Vaststellen personeelshandboek gemeente Soest
Beslissing: 1. Het Handhavingsbeleid 2020-2023 vast te stellen.
1. In verband met de Wet normering rechtspositie ambtenaren, instemmen dat alle door de gemeente Soest eerder – en nog van kracht zijnde - vastgestelde eigen arbeidsvoorwaardenregeling worden opgenomen en gebundeld in een personeelshandboek gemeente Soest.
2. Dit personeelshandboek (versie 1) wordt van kracht per 1 januari 2020.
3. Toekomstige wijzigingen van de inhoud van dit personeelshandboek worden ter vaststelling aan het college voorgelegd.
Naar overzicht